Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 36

L 152/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/396/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(4)

W ostatnim czasie Rumunia poinformowała Komisję o kilku potwierdzonych przypadkach i kilku kolejnych podejrzeniach wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadach drobiu w powiecie Brasov, znajdującym się poza częściami Rumunii wydzielonymi w chwili obecnej na mocy decyzji 2005/710/WE. Rumunia przekazała informację, że w powiecie dotkniętym chorobą są stosowane środki zwalczania i kontroli. Dodatkowe środki bezpieczeństwa biologicznego obowiązują we wszystkich 42 powiatach Rumunii.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(5)

W świetle w Rumunii Rumunii, z przywóz do

obecnej sytuacji związanej z chorobą konieczne jest rozszerzenie tych części których wstrzymany jest przedmiotowy Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem 2005/710/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1)

Z uwagi na pojawienie się ogniska ptasiej grypy, spowodowanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa H5N1 w południowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r., Komisja przyjęła szereg środków ochronnych w odniesieniu do tej choroby, w szczególności decyzję Komisji 2005/710/WE z dnia 13 października 2005 r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (3).

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Decyzja 2005/710/WE przewiduje wstrzymanie przywozu do Wspólnoty z niektórych części Rumunii, dotkniętych tą chorobą, żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych i dzikich ptaków łownych, żywych ptaków innych niż drób, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe), jaj wylęgowych tych gatunków i niektórych innych produktów otrzymanych z ptaków.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2005/758/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 42. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/321/WE (Dz.U. L 118 z 3.5.2006, str. 18).

Artykuł 2 Państwa członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/37

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 152/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Części terytorium Rumunii, o których mowa w art. 1 lit. a) i b) CZĘŚĆ A

Kod kraju ISO Nazwa kraju Opis części terytorium

RO

Rumunia CZĘŚĆ B

— Całe terytorium Rumunii

Kod kraju ISO

Nazwa kraju

Opis części terytorium

RO

Rumunia

W — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Rumunii powiaty: Arges Bacau Botosani Braila Brasov Bucuresti Buzau Calarasi Constanta Covasna Dimbovita Dolj Galati Giurgiu Gorj Harghita Ialomita Iasi Ilfov Mehedinti Mures Neamt Olt Prahova Sibiu Suceava Teleorman Tulcea Vaslui Vilcea Vrancea”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 34 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2097) (1)

 • Dz. U. L152 - 32 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073) (1)

 • Dz. U. L152 - 31 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069) (1)

 • Dz. U. L152 - 22 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062)

 • Dz. U. L152 - 11 z 20067.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/51/WE z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załączniki IV i V do dyrektywy 2005/78/WE w zakresie wymagań dotyczących układu monitorowania kontroli emisji spalin do stosowania w pojazdach oraz zwolnień dla silników gazowych (1)

 • Dz. U. L152 - 9 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IV, VI (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L152 - 6 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 3 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 1 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.