Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

Data ogłoszenia:2006-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 12

L 156/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (2006/403/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Wspólnota jest stroną Protokołu zmian do Konwencji (3), ustalającego uproszczoną procedurę zmian dodatków do konwencji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Zgodnie z art. 31 konwencji – w wersji zmienionej Protokołem zmian – wszelkie zmiany dodatku A wchodzą w życie dwanaście miesięcy po ich przyjęciu większością dwóch trzecich głosów stron podczas wielostronnych konsultacji, chyba że jedna trzecia stron zgłosiła zastrzeżenie.

Wspólnota jest stroną Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (1) (zwanej dalej „Konwencją”). Dodatek A do konwencji zawiera wytyczne dotyczące warunków przetrzymywania zwierząt oraz opieki nad nimi. Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (2) wprowadza w życie konwencję, wraz z dodatkiem A, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, z wyjątkiem pewnych aspektów związanych ze zwierzętami wykorzystywanymi w kształceniu i szkoleniu.

(6)

(2)

(3)

Z racji braku szczegółowego przepisu związanego z konkretną sytuacją Wspólnoty Europejskiej uznaje się, że w przeciwieństwie do innych umów dotyczących środowiska naturalnego, w tym przypadku od Wspólnoty i jej państw członkowskich oczekuje się głosowania. W stopniu, w jakim dodatek A obejmuje także kwestie leżące w kompetencjach państw członkowskich, podczas czwartych konsultacji wielostronnych Komisja i Państwa Członkowskie będące stronami konwencji powinny ściśle współpracować w celu zapewnienia jedności w reprezentowaniu Wspólnoty na forum międzynarodowym.

(7)

Zmieniony tekst dodatku A został uzgodniony na forum grupy roboczej podczas przygotowań do czwartych wielostronnych konsultacji stron.

(1) Decyzja Rady 1999/575/WE z 23 marca 1998 r. dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz.U. L 222 z 24.8.1999, str. 29). (2) Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 230 z 16.9.2003, str. 32).

(8)

Należy zatwierdzić zmieniony dodatek A,

(3) Decyzja Rady 2003/584/WE z dnia 22 lipca 2003 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmian do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 10).

9.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/13

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Podczas czwartych wielostronnych konsultacji stron Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych Komisja, w imieniu Wspólnoty, popiera przyjęcie zmienionego dodatku A do konwencji, zawierającego wytyczne dotyczące warunków przetrzymywania zwierząt i opieki nad nimi.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 16 z 20069.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce  (1)

 • Dz. U. L156 - 15 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 14 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 11 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L156 - 10 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L156 - 8 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby

 • Dz. U. L156 - 6 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 5 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L156 - 3 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 820/2006

 • Dz. U. L156 - 1 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.