Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby

Data ogłoszenia:2006-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 8

L 156/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 847/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2006/324/WE z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) przewiduje wejście w życie nowych kontyngentów taryfowych cztery tygodnie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dlatego też niniejsze rozporządzenie wykonawcze Komisji powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

W ramach porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii, zatwierdzonego przez Radę na mocy jej decyzji 2006/324/WE, przewiduje się otwarcie dwóch nowych rocznych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone lub zakonserwowane ryby. W wymienionym porozumieniu przewidziano, że należy przyznać pewną wielkość każdego kontyngentu taryfowego Królestwu Tajlandii, a pozostała część każdego kontyngentu powinna być otwarta na przywóz ze wszystkich krajów. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) skodyfikowało zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 683/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Tajlandii zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w harmonogramach Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotew-

1. Otwiera się roczny kontyngent taryfowy, obejmujący zwolnienie z należności celnych, wynoszący 2 558 ton na wspólnotowy przywóz przetworzonych lub zakonserwowanych tuńczyków, bonito lub pozostałych ryb z rodzaju Euthynnus, innych niż całe lub w kawałkach, objętych kodem CN 1604 20 70. 2. Otwiera się roczny kontyngent taryfowy, obejmujący zwolnienie z należności celnych, wynoszący 2 275 ton na wspólnotowy przywóz przetworzonych lub zakonserwowanych sardynek, bonito, makreli z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor, innych niż całe lub w kawałkach, objętych kodem CN 1604 20 50. Artykuł 2 Kontyngenty taryfowe ustalone w art. 1 stosują się w sposób następujący: 1) w przypadku kontyngentu taryfowego wynoszącego 2 558 ton i wskazanego w art. 1 ust. 1, 1 816 ton ma zastosowanie w ramach numeru kontyngentu 09.0704 do przywozu pochodzącego z Tajlandii, pozostała część, mianowicie 742 tony, ma zastosowanie w ramach numeru kontyngentu 09.0705 do przywozu pochodzącego z innych krajów; 2) w przypadku kontyngentu taryfowego wynoszącego 2 275 ton i wskazanego w art. 1 ust. 2, 1 410 ton ma zastosowanie w ramach numeru kontyngentu 09.0706 do przywozu pochodzącego z Tajlandii, pozostała część, mianowicie 865 tony, ma zastosowanie w ramach numeru kontyngentu 09.0707 do przywozu pochodzącego z innych krajów.

(3) Dz.U. L 120 z 5.5.2006, str. 1.

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 120 z 5.5.2006, str. 17. (2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

9.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/9

Artykuł 3 1. Pochodzenie produktów ustala się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

Artykuł 4 Komisja zarządza kontyngentami taryfowymi, ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 308a, 308b, 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Artykuł 5

2. Zakwalifikowanie do udziału w kontyngentach taryfowych przyznanych Tajlandii jest uwarunkowane przedstawieniem świadectwa pochodzenia spełniającego wymogi ustanowione w art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 156 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L156 - 16 z 20069.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce  (1)

 • Dz. U. L156 - 15 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Australią zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 14 z 20069.6.2006

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Korei zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994

 • Dz. U. L156 - 12 z 20069.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2006 r. ustalająca stanowisko, które zostanie przyjęte w imieniu Wspólnoty w sprawie wniosku o zmianę dodatku A do Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

 • Dz. U. L156 - 11 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 849/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L156 - 10 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 848/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L156 - 6 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L156 - 5 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 845/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 28. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L156 - 3 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 844/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 820/2006

 • Dz. U. L156 - 1 z 20069.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 843/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.