Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 3

Strona 1 z 4
10.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Wersja skodyfikowana)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kolejne czynności, które należy podjąć, powinny obejmować zdefiniowanie terminu „infrastruktura” poprzez określenie dla każdej formy transportu urządzeń, budowli i sprzętu objętego tym terminem oraz wskazanie rodzajów wydatków, jakie należy zapisywać pod poszczególnymi nazwami w planach kont,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont przedstawionych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1108/70, zostaną ustalone zgodnie z załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 2598/70 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2598/70 z dnia 18 grudnia 1970 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane. Komisja jest odpowiedzialna za koordynowanie prac wynikających z rozporządzenia (EWG) nr 1108/70. Komisja jest odpowiedzialna w szczególności za określenie pozycji, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont przedstawionych w załączniku I do tego rozporządzenia. Należy przyjąć odpowiednie przepisy, aby zapewnić jednakowe stosowanie planów kont przez poszczególne państwa członkowskie oraz w odniesieniu do poszczególnych form transportu.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 130 z 15.6.1970, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 278 z 23.12.1970, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 906/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 49). (3) Patrz: załącznik III.

L 158/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2006

ZAŁĄCZNIK I Definicja i zakres terminu „infrastruktura transportowa” Do celów art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1108/70 termin „infrastruktura transportowa” oznacza wszystkie drogi i stałe urządzenia dla trzech rodzajów transportu, które są konieczne do zapewnienia przepływu i bezpieczeństwa ruchu. A. TRANSPORT KOLEJOWY W skład infrastruktury kolejowej wchodzą następujące pozycje, pod warunkiem że tworzą część nawierzchni kolejowej, łącznie z bocznicami serwisowymi , lecz bez linii znajdujących się w warsztatach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach i lokomotywowniach, oraz prywatne linie kolejowe miejscowe i bocznice: — powierzchnia gruntów, — tory i podłoże kolejowe, w szczególności nasypy, wykopy, systemy kanałów odwadniających i rowów, rowy murarskie, przepusty, ściany osłonowe, roślinność posadzona w celu ochrony zboczy itd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 20 z 200610.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/407/WPZiB z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L158 - 18 z 200610.6.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200610.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/734/WE, 2005/758/WE, 2005/759/WE, 2005/760/WE, 2006/247/WE oraz 2006/265/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2177) (1)

 • Dz. U. L158 - 13 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L158 - 12 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L158 - 11 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L158 - 9 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L158 - 1 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.