Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

trzeciej jako końcowemu beneficjentowi, pierwotny beneficjent otrzymujący wspólnotowe wsparcie finansowe przekazuje Komisji wszystkie istotne informacje dotyczące tożsamości tego końcowego beneficjenta.

Beneficjenci udostępniają w tym celu wszystkie odpowiednie dokumenty w okresie do trzech lat od dokonania przez Komisję końcowej płatności.

3. Komisja zmniejsza, zawiesza lub odzyskuje kwotę pomocy finansowej przydzielonej na dane działanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym także przypadków nieprzestrzegania niniejszego rozporządzenia, indywidualnej decyzji lub umowy albo porozumienia przyznającego dane wsparcie finansowe, lub jeśli okaże się, że w działaniu wprowadzono zmiany pozostające w sprzeczności z charakterem lub warunkami realizacji, bez wystąpienia do Komisji o zatwierdzenie tych zmian.

Komisja może także zażądać od zainteresowanego państwa członkowskiego, aby przeprowadziło ono audyty na miejscu w zakresie działań finansowanych na podstawie art. 8 i 9. Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego mogą uczestniczyć w takich audytach.

2. Jeżeli Komisja uzna, że fundusze nie zostały wykorzystane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub w jakimkolwiek innym akcie prawnym Wspólnoty, powiadamia beneficjentów, łącznie z beneficjentami końcowymi w rozumieniu ust. 1, którzy w terminie jednego miesiąca od daty takiego powiadomienia przekazują swoje uwagi Komisji.

Artykuł 28 Audyty i korekty finansowe 1. Bez uszczerbku dla audytów przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi, urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego mogą, w okresie do trzech lat po dokonaniu przez Komisję końcowej płatności, w każdej chwili przeprowadzić audyt na miejscu w zakresie działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia po uprzednim zawiadomieniu, z wyjątkiem pilnych przypadków, na 10 dni roboczych wcześniej. Jeżeli beneficjenci nie odpowiedzą w określonym terminie lub jeżeli uwagi nie wpłyną na zmianę opinii Komisji, Komisja zmniejsza lub cofa przyznany wkład finansowy lub zawiesza płatności.

Każda kwota nienależnie wypłacona jest zwracana Komisji. Do wszelkich kwot, które nie zostaną zwrócone we właściwym czasie, doliczone są odsetki zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego, posiadający odpowiednie upoważnienie do wykonywania audytów na miejscu, mają dostęp do ksiąg i wszelkich innych dokumentów, w tym dokumentów i metadanych sporządzonych lub otrzymanych i zapisanych na nośnikach elektronicznych, dotyczących wydatków finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia.

3. Komisja zapewnia, aby istniały odpowiednie uzgodnienia dotyczące kontroli i audytu finansowanych działań zgodnie z art. 53 ust 7 i art. 165 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

Powyższe uprawnienia do przeprowadzania audytów nie naruszają stosowania przepisów prawa krajowego, które zastrzegają dostęp do niektórych aktów dla osób specjalnie wyznaczonych na mocy prawa krajowego. Urzędnicy lub przedstawiciele Komisji i Trybunału Obrachunkowego nie uczestniczą między innymi w przeszukaniach pomieszczeń lub w przesłuchaniach osób przeprowadzanych na mocy prawa krajowego danego państwa członkowskiego. Mają oni jednak dostęp do uzyskanych w ten sposób informacji.

4. Zgodnie z zasadą suwerenności narodowej, jedynie w drodze porozumienia z krajem trzecim Komisja może przeprowadzać lub zlecić przeprowadzenie audytów finansowych funduszy wypłaconych krajom trzecim na działania finansowane na podstawie art. 13 lit. a).

Artykuł 29 Ocena i sprawozdawczość 1. Działania finansowane w ramach niniejszego rozporządzenia będą regularnie monitorowane w celu śledzenia ich wdrażania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.