Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 11

Jeżeli jakiekolwiek wsparcie finansowe przyznane na podstawie niniejszego rozporządzenia jest następnie przyznawane stronie

2. Komisja zapewnia regularną, niezależną i zewnętrzną ocenę finansowanych działań.

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/11

3.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

3.

Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 31 Przepisy wykonawcze

a) sprawozdanie z tymczasowej oceny osiągniętych wyników oraz ilościowych i jakościowych aspektów wdrożenia działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 marca 2011 r.; b) komunikat na temat ciągłości działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 30 sierpnia 2012 r.; c) sprawozdanie z oceny ex post nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia mogą być określone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, w odniesieniu do środków określonych w art. 8 lit. a) oraz w art. 9. Artykuł 32 Uchylenie zdezaktualizowanych aktów prawnych Niniejszym uchyla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie (WE) nr 657/2000 oraz decyzje 2000/439/WE i 2004/465/WE. Artykuł 33 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 30 Komitet 1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury ustanowiony zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (zwany dalej „Komitetem”). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na 20 dni roboczych.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.