Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 11

(17)

(11)

Wspólnota powinna także wnieść wkład do budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rzecz realizacji rocznego programu pracy Agencji, łącznie z pokryciem kosztów związanych z wyposażeniem, kosztów działalności i wydatków niezbędnych do wypełniania jej zadań.

W celu poprawy zarządzania w ramach WPRyb oraz w celu zapewnienia rzeczywistego powołania Regionalnych Komitetów Doradczych (RKD), zgodnie z decyzją Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. (6), konieczne jest wsparcie finansowe RKD w początkowym etapie ich działalności i pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi.

(18)

W celu zapewnienia koordynacji pracy RKD z pracami ACFA należy uwzględnić uczestnictwo przedstawicieli ACFA w posiedzeniach RKD.

(12)

Zarządzanie rybołówstwem zależy od dostępności danych dotyczących stanu biologicznego zasobów rybnych i od działalności flot rybackich. Gromadzenie danych przez państwa członkowskie, niezbędne do prowadzenia WPRyb, oraz dodatkowe badania i projekty pilotażowe realizowane przez Komisję powinny być wspierane poprzez wkład finansowy Wspólnoty.

(19)

W celu osiągnięcia celów WPRyb Wspólnota odgrywa kluczową rolę w pracach organizacji międzynarodowych oraz zawiera umowy połowowe, łącznie z umowami o partnerstwie w sektorze rybołówstwa.

(13)

Zasoby finansowe powinny być udostępniane w celu uzyskania regularnego doradztwa naukowego ze strony międzynarodowych organizacji naukowych odpowiedzialnych za koordynację badań nad rybołówstwem na wodach, na których działają floty wspólnotowe.

(20)

Istotne jest, aby Wspólnota uczestniczyła w finansowaniu środków przeznaczonych na zapewnienie długotrwałej ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa na pełnym morzu i na wodach krajów trzecich.

(14)

Reforma WPRyb spowodowała powstanie nowych wymagań w zakresie doradztwa naukowego, w szczególności dotyczących przyjęcia podejścia ekosystemowego oraz zarządzania mieszanymi zasobami rybnymi. Powinny zostać udostępnione środki finansowe umożliwiające uznanym ekspertom w tych dziedzinach lub instytucjom, dla których oni pracują sprostanie nowym wymaganiom.

(21)

W ramach środków finansowych na pomoc techniczną uwzględnione powinny być wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, audytem i oceną, konieczne do realizacji i oceny środków wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz osiągnięcia jego celów.

(22) (15)

W celu wspierania dialogu i komunikacji między sektorem rybołówstwa a innymi grupami interesów należy zagwarantować, aby przemysł i inne zainteresowane strony były informowane we wczesnym etapie planowanych inicjatyw oraz aby cele WPRyb i środki z nią związane były jasno przedstawione i zrozumiale wytłumaczone.

Należy ustanowić procedury dotyczące zawartości wspólnotowych i krajowych programów odnoszące się do różnych środków zgodnie z odpowiednimi obszarami WPRyb.

(23)

Właściwe jest ustanowienie poziomu udziału finansowego Wspólnoty w odniesieniu do wydatków państw członkowskich.

(16)

W związku z zadaniami Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA), uaktualnionymi decyzją Komisji 1999/478/WE z dnia 14 lipca 1999 r. (5), europejskie organizacje zawodowe reprezentowane w ACFA powinny otrzymywać wsparcie finansowe na rzecz przygotowywania posiedzeń ACFA w celu polepszenia koordynacji krajowych organizacji na poziomie europejskim oraz w celu zapewnienia spójności przemysłu w kwestiach ważnych dla Wspólnoty.

(24)

Powinny zostać ustanowione ramy finansowe na lata 2007–2013 zgodnie z komunikatem Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanym „Budowanie naszej wspólnej przyszłości – Wyzwania polityczne i środki budżetowe rozszerzonej Unii na lata 2007–2013”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.