Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 11

(5) Dz.U. L 187 z 20.7.1999, str. 70. Decyzja zmieniona decyzją 2004/864/WE (Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 91).

(6) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2006/191/WE (Dz.U. L 66 z 8.3.2006, str. 50).

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/3

(25)

W odniesieniu do działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia należy zapewnić ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez prawidłowe stosowanie prawodawstwa dotyczącego ochrony tych interesów oraz zapewnić odpowiednie kontrole przeprowadzane przez państwa członkowskie i Komisję.

a) kontrola i egzekwowanie zasad WPRyb;

b) środki ochronne, gromadzenie danych i rozwój doradztwa naukowego dotyczącego zrównoważonego zarządzania zasobami rybołówstwa w ramach WPRyb;

(26)

W celu zapewnienia skuteczności finansowania wspólnotowego działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być przedmiotem regularnych ocen. Środki niezbędne do wykonywania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (7).

c) zarządzanie WPRyb;

(27)

d) stosunki międzynarodowe w obszarze WPRyb i prawa morza.

ROZDZIAŁ II CELE

(28)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 657/2000 z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie bliższego dialogu z sektorem rybołówstwa i innymi grupami, na które ma wpływ wspólna polityka rybołówstwa (8), decyzja Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez państwa członkowskie na gromadzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa (9) i decyzja Rady 2004/465/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programach kontroli rybołówstwa państw członkowskich (10) powinny zostać uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.,

Artykuł 3 Cele ogólne Wspólnotowe środki finansowe określone w rozdziale III przyczyniają się w szczególności do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

a) poprawa zdolności administracyjnych oraz środków kontroli i egzekwowania zasad WPRyb;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

b) poprawa gromadzenia danych niezbędnych do celów WPRyb;

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT I ZAKRES ZASTOSOWANIA

c) poprawa jakości doradztwa naukowego do celów WPRyb;

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy dla wspólnotowych środków finansowych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa („WPRyb”) oraz prawa morza (zwane dalej „wspólnotowymi środkami finansowymi”). Artykuł 2 Zakres zastosowania Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wspólnotowych środków finansowych w następujących obszarach:

(7) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. (8) Dz.U. L 80 z 31.3.2000, str. 7. (9) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 42. Decyzja zmieniona decyzją 2005/703/WE (Dz.U. L 267 z 12.10.2005, str. 26). (10) Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 114. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/2/WE (Dz.U. L 2 z 5.1.2006, str. 4).

d) poprawa wsparcia technicznego usprawniającego zarządzanie flotą rybacką Wspólnoty do celów WPRyb;

e) większe zaangażowanie sektora rybołówstwa i innych grup interesów w tworzenie WPRyb oraz promowanie dialogu i komunikacji między nimi a Komisją;

f) wdrażanie środków związanych z porozumieniami partnerskimi w sprawie połowów i z innymi dwustronnymi i wielostronnymi umowami do celów WPRyb, w szczególności zapewnienie zrównoważonego rozwoju zasobów rybołówstwa w krajach trzecich i na pełnym morzu;

g) wdrożenie środków związanych z prawem morza.

L 160/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.