Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 11

Artykuł 4 Szczegółowe cele dotyczące obszaru kontroli i egzekwowania przepisów Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 8 przyczyniają się do osiągnięcia celu polegającego na poprawie kontroli działalności połowowej w celu zapewnienia skutecznego wdrażania WPRyb na wodach wspólnotowych i poza nimi poprzez finansowanie:

finansowe określone w art. 13 przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów: a) ochrony zatrudnienia w regionach Wspólnoty uzależnionych od rybołówstwa; b) zapewnienia utrzymania i konkurencyjności wspólnotowego sektora rybołówstwa; c) rozwoju, poprzez partnerstwo, zdolności krajów trzecich w zakresie zarządzania i kontroli zasobów rybołówstwa w celu zagwarantowania zrównoważonego rybołówstwa i popierania rozwoju gospodarczego sektora rybołówstwa w tych krajach poprzez poprawę oceny naukowej i technicznej połowów, o których mowa, monitorowanie i kontrolę działalności połowowej, warunków zdrowotnych oraz otoczenia gospodarczego w sektorze; d) zapewnienia odpowiednich dostaw na rynek wspólnotowy. 2. W obszarze udziału Wspólnoty w organizacjach regionalnych i międzynarodowych, wspólnotowe środki finansowe określone w art. 13 przyczyniają się do ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa na poziomie międzynarodowym poprzez określanie odpowiednich sposobów zarządzania tymi zasobami.

a) działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wzmocnienia ich zdolności lub ograniczania słabych stron ich działań w zakresie kontroli rybołówstwa;

b) działań związanych z przeprowadzaną przez służby Komisji oceną i kontrolą stosowania przez państwa członkowskie zasad WPRyb;

c) koordynacji środków kontroli, w szczególności poprzez plany wspólnego rozmieszczenia jednostek krajowych inspekcji i monitorowania przy pomocy Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA).

Artykuł 5 Szczegółowe cele dotyczące obszaru gromadzenia danych i doradztwa naukowego Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 9, 10 i 11 przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa gromadzenia i zarządzania danymi i wiedzą naukową niezbędnymi do oceny stanu zasobów, poziomu połowów oraz oddziaływania rybołówstwa na zasoby i ekosystem morski oraz wyniki sektora rybołówstwa, na wodach wspólnotowych i poza nimi, dostarczając państwom członkowskim wsparcia finansowego na rzecz ustanowienia wieloletnich sumarycznych zbiorów danych, opartych na podstawach naukowych, obejmujących informacje biologiczne, techniczne, środowiskowe i gospodarcze.

ROZDZIAŁ III WSPÓLNOTOWE ŚRODKI FINANSOWE

Artykuł 8 Środki dotyczące obszaru kontroli i egzekwowania przepisów W obszarze kontroli i egzekwowania zasad WPRyb do wsparcia w ramach wspólnotowych środków finansowych kwalifikują się następujące wydatki: a) wydatki ponoszone przez państwa członkowskie w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do WPRyb na rzecz: i) inwestycji dotyczących działań kontrolnych przeprowadzanych przez organy administracyjne lub przez sektor prywatny, łącznie z wdrażaniem nowych technologii w zakresie kontroli oraz zakupem i modernizacją środków kontroli; ii) szkoleń i programów wymiany urzędników państwowych odpowiedzialnych za zadania polegające na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru w obszarze rybołówstwa; iii) wdrażania pilotażowych inspekcji i systemów obserwacji;

Artykuł 6 Szczegółowe cele dotyczące obszaru zarządzania Wspólnotowe środki finansowe określone w art. 12 przyczyniają się do osiągnięcia celu związanego z zaangażowaniem zainteresowanych stron na wszystkich etapach WPRyb, począwszy od koncepcji do wdrożenia, oraz z informowaniem ich o celach i środkach związanych z WPRyb, w tym, w odpowiednich przypadkach, o ich wpływie społeczno-gospodarczym.

Artykuł 7 Szczegółowe cele dotyczące obszaru stosunków międzynarodowych 1. W obszarze negocjacji i zawierania umów połowowych, łącznie z porozumieniami partnerskimi, wspólnotowe środki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.