Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 11

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/5

iv) analizy kosztów i korzyści, a także oceny poniesionych wydatków i audytów dokonanych przez właściwe władze w ramach monitorowania, kontroli i nadzoru;

— opracowania procedur, które umożliwią tworzenie danych sumarycznych, — zapewnienia, że dane wykorzystane do tworzenia danych sumarycznych będą dostępne w celu dokonania wszelkich ponownych obliczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba; iii) oszacowania łącznej wielkości połowów w odniesieniu do poszczególnych zasobów i grup statków, w odpowiednich przypadkach łącznie z odrzutami, oraz – w miarę potrzeb – sklasyfikowanie połowów według obszaru geograficznego i okresu czasu; iv) oceny wielkości i rozmieszczenia zasobów. Szacunki takie mogą się opierać na danych rybołówstwa handlowego, jak również na danych gromadzonych przy wykorzystaniu badań naukowych na morzu; v) oceny oddziaływania działalności połowowej na środowisko;

v) inicjatyw, łącznie z seminariami i narzędziami medialnymi, skierowanych zarówno do rybaków, jak i innych uczestników, takich jak inspektorzy, prokuratorzy i sędziowie, a także do ogółu społeczeństwa, podejmowanych w celu większego uświadomienia im konieczności zwalczania nieodpowiedzialnego i nielegalnego rybołówstwa oraz stosowania zasad WPRyb;

b) wydatki związane z ustaleniami administracyjnymi ze Wspólnym Centrum Badawczym lub innym organem konsultacyjnym Wspólnoty przeznaczone na analizę wdrażania nowych technologii;

c) wszystkie wydatki operacyjne związane z inspekcjami przeprowadzanymi przez inspektorów Komisji dotyczącymi wdrażania WPRyb przez państwa członkowskie, a w szczególności z misjami kontrolnymi, wyposażeniem ochronnym i szkoleniami inspektorów, spotkaniami oraz wynajmem lub nabyciem przez Komisję środków służących do przeprowadzania inspekcji;

vi) oceny sytuacji gospodarczej i społecznej sektora połowów; vii) umożliwienia monitorowania cen związanych z różnymi wyładunkami oraz odzwierciedlających wszystkie wyładunki w portach na terenie Wspólnoty i poza nią, jak również przywozu; viii) oceny sytuacji gospodarczej i społecznej przemysłu przetwórczego i sektora akwakultury na podstawie badań i dostatecznie dużych próbek zapewniających wiarygodność oszacowania. 2. Podstawowe dane, określone w ust. 1 pkt viii), obejmują w szczególności następujące dane: a) w odniesieniu do flot rybackich: i) przychód ze sprzedaży i inne wpływy;

d) wkład do budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (CFCA) w celu pokrycia kosztów personelu i kosztów administracyjnych oraz wydatków operacyjnych związanych z rocznym planem pracy CFCA, łącznie z kosztami związanymi z komunikacją i wydatkami związanymi z technologią przestrzeni kosmicznej.

Artykuł 9 Środki dotyczące obszaru gromadzenia podstawowych danych 1. W obszarze gromadzenia podstawowych danych wspólnotowe środki finansowe stosuje się do wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia i zarządzania podstawowymi danymi o rybołówstwie do celów:

i)

oceny działalności różnych flot rybackich oraz zmian zdolności połowowej;

ii) koszty produkcji; iii) dane umożliwiające obliczanie ilości i sklasyfikowanie miejsc pracy na morzu; b) w odniesieniu do sektora przetwórstwa rybnego:

ii)

sporządzania podsumowań przy wykorzystaniu danych gromadzonych w ramach innych przepisów dotyczących WPRyb oraz zebrania dodatkowych informacji w celu:

— ustanowienia, w miarę potrzeby na podstawie prób, programów gromadzenia danych, uzupełniających takie obowiązki zgodnie z innymi przepisami lub odnoszącymi się do sfer działalności nieobjętych takimi obowiązkami,

i) produkcja według wielkości i wartości w odniesieniu do kategorii produktów, które zostaną ustalone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.