Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 11

L 160/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

ii) liczba przedsiębiorstw i liczba miejsc pracy; iii) zmiany w kosztach produkcji oraz ich składniki. Artykuł 10 Środki dotyczące obszaru gromadzenia dodatkowych danych 1. W obszarze gromadzenia dodatkowych danych, Komisja może przeprowadzać prace badawcze i projekty pilotażowe. Obszary działalności, które mogą kwalifikować się do wspólnotowych środków finansowych, obejmują: a) badania metodologiczne i projekty ukierunkowane na optymalizację i standaryzację metod gromadzenia danych określonych w art. 9; b) projekty badawcze dotyczące gromadzenia danych, w szczególności w obszarach akwakultury, powiązań między rybołówstwem i akwakulturą a środowiskiem oraz zdolnością tworzenia miejsc pracy w sektorach rybołówstwa i akwakultury; c) analizy i symulacje ekonomiczne i bioekonomiczne związane z planowanymi decyzjami w ramach WPRyb, włączając w to plany odnowy zasobów i zarządzania nimi oraz oceny oddziaływania WPRyb; d) selektywność technik połowowych, łącznie z selektywnością związaną z konstrukcją narzędzi połowowych i technikami połowu, oraz badanie związków między zdolnością połowową, nakładem połowowym i śmiertelnością w każdym łowisku; e) poprawę egzekwowania WPRyb, w szczególności w zakresie opłacalności; f) ocenę i zarządzanie powiązaniami między działalnością połowową a akwakulturą i ekosystemami wodnymi. 2. Finansowanie wszystkich badań i projektów pilotażowych realizowanych zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 15 % rocznych środków zatwierdzonych na działania finansowane zgodnie z art. 9 i niniejszym artykułem. Artykuł 11 Środki dotyczące obszaru doradztwa naukowego W obszarze doradztwa naukowego do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki: a) wydatki związane z umowami partnerskimi z krajowymi instytucjami badawczymi w sprawie zapewnienia doradztwa naukowego;

b) wydatki związane z ustaleniami administracyjnymi ze Wspólnym Centrum Badawczym lub jakimkolwiek innym organem konsultacyjnym Wspólnoty w celu zapewnienia sekretariatu Komitetu Naukowego, Technicznego i Ekonomicznego (STECF) oraz przeprowadzania wstępnej analizy danych i przygotowania danych oraz oceny sytuacji zasobów rybołówstwa;

c) wynagrodzenia wypłacane członkom STECF lub ekspertom zaproszonym przez STECF do udziału w pracach w ramach grup roboczych i sesji plenarnych;

d) wynagrodzenia wypłacane niezależnym ekspertom przekazującym Komisji informacje naukowe lub prowadzącym szkolenia dla administratorów i zainteresowanych stron dotyczące interpretacji wiedzy naukowej;

e) składki na rzecz organów międzynarodowych odpowiedzialnych za ocenę stanu zasobów.

Artykuł 12 Środki dotyczące obszaru zarządzania W obszarze zarządzania do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki:

a) koszty podróży i zakwaterowania członków europejskich organizacji handlowych, podróżujących w zwiazku z przygotowaniami posiedzeń Doradczego Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury (ACFA);

b) koszt uczestnictwa przedstawicieli wyznaczonych przez ACFA do reprezentowania go na posiedzeniach regionalnych komitetów doradczych (RKD);

c) koszty operacyjne w początkowym etapie działalności (5 lat) i koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz RKD zgodnie z decyzją 2004/585/WE;

d) koszty związane z podejmowanym z inicjatywy Komisji objaśnianiem celów i środków WPRyb, w szczególności wniosków Komisji, oraz rozpowszechnianiem odpowiednich informacji w tej dziedzinie skierowanych do sektora rybołówstwa i innych zainteresowanych grup, łącznie z następującymi działaniami:

i) tworzenie i rozpowszechnianie materiałów dokumentacyjnych dostosowanych do szczególnych potrzeb zainteresowanych grup (materiały drukowane, audiowizualne i elektroniczne);

14.6.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.