Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 11

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/7

ii) zapewnienie bardzo szerokiego dostępu do danych i materiałów wyjaśniających, dotyczących w szczególności wniosków Komisji, poprzez rozwinięcie strony internetowej DG ds. Rybołówstwa, przygotowywanie i zamieszczanie na niej systematycznych publikacji, jak również poprzez organizowanie seminariów informacyjnych i szkoleniowych dla środowisk opiniotwórczych.

rządzeń i decyzji związanych z podpisaniem przez Wspólnotę umów dotyczących organizacji międzynarodowych w sektorze rybołówstwa.

Artykuł 14 Pomoc techniczna

Artykuł 13 Środki dotyczące obszaru stosunków międzynarodowych 1. W obszarze stosunków międzynarodowych do finansowania ze środków wspólnotowych kwalifikują się następujące wydatki:

a) wydatki wynikające z umów połowowych i porozumień partnerskich w sprawie połowów, które Komisja wynegocjowała lub zamierza odnowić lub negocjować z krajami trzecimi;

Wspólnotowe środki finansowe mogą pokrywać wydatki związane z działaniami w zakresie przygotowania, nadzoru, monitorowania, audytu i oceny niezbędnymi do wdrożenia i oceny środków w ramach niniejszego rozporządzenia oraz do osiągnięcia jego celów, np. badaniami, spotkaniami, ekspertami, informacjami, podnoszeniem świadomości, działaniami szkoleniowymi i publikacjami, wydatki związane z technologiami informatycznymi, w tym przeznaczonymi na sieci komputerowe służące wymianie informacji, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników czasowych lub jakąkolwiek pomocą administracyjną lub techniczną ponoszone przez Komisję.

ROZDZIAŁ IV

b) wydatki wynikające z obowiązkowych składek Wspólnoty do budżetów organizacji międzynarodowych;

STAWKI WSPÓŁFINANSOWANIA

Artykuł 15 c) wydatki poniesione z tytułu członkostwa Wspólnoty w organizacjach w ramach ONZ oraz udzielanego im dobrowolnego finansowania, jak również wydatki związane z członkostwem Wspólnoty w dowolnej organizacji międzynarodowej aktywnie działającej w dziedzinie prawa morza i udzielanego jej dobrowolnego finansowania; Stawki współfinansowania w obszarze systemu monitorowania i kontroli W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 8 lit. a) stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kwalifikujących się wydatków. Jednakże w odniesieniu do działań określonych w art. 8 lit. a) pkt i), z wyjątkiem zakupu statków rybackich i statków powietrznych, pkt iii) oraz v), Komisja może podjąć decyzję o przekroczeniu stawki 50 % kwalifikujących się wydatków.

d) dobrowolny wkład finansowy na przygotowanie powstania nowych organizacji międzynarodowych lub sporządzania traktatów międzynarodowych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty;

Artykuł 16 Stawki współfinansowania w obszarze podstawowych danych gromadzenia

e) dobrowolny wkład finansowy na rzecz prac lub programów naukowych, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, przeprowadzanych przez organizacje międzynarodowe;

f) wkład finansowy na działania (spotkania robocze, nieformalne i nadzwyczajne posiedzenia zainteresowanych stron), które wspierają interesy Wspólnoty w organizacjach międzynarodowych i wzmacniają współpracę z jej partnerami w ramach tych organizacji. W związku z tym ponoszone są także koszty uczestnictwa przedstawicieli z krajów trzecich w negocjacjach i posiedzeniach forów i organizacji międzynarodowych, gdy ich obecność jest niezbędna w interesie Wspólnoty.

W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 9 stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kosztów kwalifikujących się wydatków publicznych, ponoszonych w związku z realizacją programu zgodnie z art. 23 ust. 1.

Artykuł 17 Stawki współfinansowania w obszarze gromadzenia dodatkowych danych W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 10 stawki współfinansowania nie przekraczają 50 % kosztów kwalifikujących się w przypadku środków podjętych w wyniku konkursu. Uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, od których na mocy przepisów krajowych, którym podlegają, wymaga się potrącania kosztów stałych, mogą przedkładać wnioski obejmujące do 100 % kosztów krańcowych zaistniałych w związku z realizacją projektu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.