Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

2. Środki finansowane zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) są wdrażane w szczególności na podstawie rozporządzeń i decyzji związanych z zawarciem umów lub protokołów połowowych między Wspólnotą a krajami trzecimi oraz na podstawie rozpo-

L 160/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

Artykuł 18 Poziom finansowania kosztów podróży i zakwaterowania członków ACFA 1. W odniesieniu do wspólnotowych środków finansowych określonych w art. 12 lit. a) i b) stawka finansowania jest określana zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

c) dostępne zasoby finansowe;

d) liczba dostępnych statków rybackich i statków powietrznych;

e) wykaz projektów, w odniesieniu do których wnioskowano o wkład finansowy; 2. Proporcjonalnie do reprezentacji w ramach plenarnego Komitetu ACFA, każdej organizacji handlowej będącej członkiem plenum ACFA będą przyznawane prawa ciągnienia, w ramach porozumienia finansowego z Komisją oraz w zależności od dostępnych zasobów finansowych.

f) ogólne przewidywane wydatki na realizację projektów;

g) harmonogram wykonania każdego projektu wymienionego w rocznym programie kontroli rybołówstwa; 3. Te prawa ciągnienia i średni koszt podróży członka organizacji handlowej decydują o ilości podróży, za które każda organizacja może być odpowiedzialna finansowo w związku z przygotowaniami do posiedzeń. Każda organizacja zatrzymuje w formie stawki ryczałtowej 20 % kwoty prawa ciągnienia na pokrycie swych kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych bezpośrednio z organizacją spotkań przygotowawczych.

h) wykaz wskaźników, które zostaną wykorzystane do oceny skuteczności programu.

ROZDZIAŁ V PROCEDURY FINANSOWE SEKCJA 1

2. Program kontroli rybołówstwa określa dla każdego projektu działania wymienione w art. 8 lit. a) oraz cel, opis, właściciela, miejsce, szacowany koszt, procedurę administracyjną, której należy przestrzegać, oraz harmonogram wykonania projektu.

3. W odniesieniu do statków morskich i powietrznych program kontroli rybołówstwa określa także:

Procedury stosowane w obszarze systemów monitorowania i kontroli Artykuł 19 Przepis wstępny Wspólnotowy wkład finansowy do krajowych programów przyjętych przez państwa członkowskie przy wdrażaniu systemów monitorowania i kontroli stosowanych do WPRyb jest przyznawany zgodnie z procedurami określonymi w przepisach niniejszej sekcji. a) w jakim stopniu będą one wykorzystywane przez właściwe organy do celów kontroli, tzn. ich procentowe wykorzystanie w ramach ogólnej rocznej działalności;

b) ile godzin lub dni w roku będą one najprawdopodobniej wykorzystywane do celów kontroli rybołówstwa;

Artykuł 20 Programowanie 1. Państwa członkowskie składają do dnia 31 stycznia każdego roku wnioski o przyznanie wspólnotowych środków finansowych.

c) w przypadku modernizacji, ich oczekiwany okres użytkowania.

Artykuł 21 Decyzja Komisji 1. Decyzje dotyczące wspólnotowego wkładu finansowego do programów krajowych są podejmowane każdego roku zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, na podstawie programów kontroli rybołówstwa przedłożonych przez państwa członkowskie.

Do takich wniosków dołączany jest roczny program kontroli rybołówstwa zawierający następujące informacje:

a) cele rocznego programu kontroli rybołówstwa;

b) dostępne zasoby ludzkie;

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, dają pierwszeństwo działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy skuteczności działań w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru, z uwzględnieniem także wyników państw członkowskich we wdrażaniu programów już zatwierdzonych.

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/9

3.

Decyzje określone w ust. 1 określają:

a) całkowitą wysokość wkładu finansowego, jaki ma zostać przyznany poszczególnym państwom członkowskim na rzecz działań określonych w art. 8 lit. a); b) poziom wkładu finansowego; c) warunki mające zastosowanie do wkładu finansowego wynikające z przepisów wspólnotowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.