Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 11

SEKCJA 2

a) całkowitą wysokość wkładu finansowego, jaki ma zostać przyznany poszczególnym państwom członkowskim na rzecz działań określonych w art. 9; b) poziom wkładu finansowego; c) warunki mające zastosowanie do wkładu finansowego wynikające z przepisów wspólnotowych.

ROZDZIAŁ VI PRZYZNAWANIE FUNDUSZY

Procedury stosowane w obszarze gromadzenia danych Artykuł 22 Przepis wstępny Wspólnotowy wkład finansowy do wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie na rzecz gromadzenia i zarządzania podstawowymi danymi dotyczącymi rybołówstwa określonymi w art. 9 jest przyznawany zgodnie z procedurami określonymi w przepisach niniejszej sekcji. Artykuł 23 Programowanie 1. Program Wspólnoty jest określany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 30 ust. 2, i obejmuje informacje niezbędne do dokonania ocen naukowych. 2. Każde państwo członkowskie opracowuje krajowy program gromadzenia i zarządzania danymi. Program opisuje gromadzenie danych szczegółowych i ich przetwarzanie niezbędne do uzyskania danych sumarycznych zgodnie z celami określonymi w art. 5. 3. Każde państwo członkowskie włącza do swojego programu krajowego związane z nim elementy, jak jest to przewidziane w programie Wspólnoty, o którym mowa w ust. 1. 4. Państwa członkowskie mogą zwracać się do Wspólnoty o udzielenie pomocy finansowej w zakresie tych części swoich programów krajowych, które odpowiadają dotyczącym ich składnikom programu Wspólnoty. Artykuł 24 Decyzja Komisji 1. Decyzje dotyczące wspólnotowego wkładu finansowego do programów krajowych są podejmowane każdego roku zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2, na podstawie programów przedłożonych przez państwa członkowskie. 2. Decyzje określone w ust. 1 dają pierwszeństwo działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy gromadzenia danych koniecznych dla WPRyb. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, określają:

Artykuł 25 Środki budżetowe Wysokość rocznych środków zatwierdzana jest przez władzę budżetową w ramach ograniczeń wynikających z ram finansowych. Artykuł 26 Łączenie wsparcia wspólnotowego Na działania finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia nie udziela się pomocy finansowej z innych instrumentów finansowych Wspólnoty. Beneficjenci niniejszego rozporządzenia przekazują Komisji informacje dotyczące innego otrzymanego finansowania, jak również wszystkich rozpatrywanych wniosków o przyznanie finansowania.

ROZDZIAŁ VII KONTROLA I OCENA

Artykuł 27 Ochrona interesów finansowych Wspólnoty 1. W przypadku realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszej decyzji Komisja zapewnia ochronę interesów finansowych Wspólnoty poprzez zastosowanie środków zapobiegających oszustwom, korupcji i wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem, poprzez skuteczne kontrole oraz odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – poprzez zastosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (11) oraz rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (12), a także z rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (13).

(11) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. (12) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. (13) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

L 160/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

2. W odniesieniu do działań Wspólnoty finansowanych na mocy niniejszego rozporządzenia, w przypadku naruszeń przepisów prawa wspólnotowego, w tym naruszenia zobowiązań umownych na podstawie programu, wynikających z działania lub zaniechania ze strony podmiotu gospodarczego, które skutkują lub mogłyby skutkować szkodą dla ogólnego budżetu Wspólnot lub budżetów zarządzanych przez nie w związku z nieuzasadnionymi wydatkami, zastosowanie ma rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 oraz rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2185/96.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.