Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1

Strona 1 z 11
14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(5)

Ponadto należy dostosować przepisy wspólnotowe do tych celów i wytycznych ram finansowych na lata 2007–2013, zapewniając jednocześnie zgodność z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3) oraz z rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (4) oraz z wymogami uproszczenia i lepszego stanowienia prawa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) stanowi, że wspólna polityka rybołówstwa („WPRyb”) gwarantuje taką eksploatację żywych zasobów wodnych, która zapewnia zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Wydatki wspólnotowe mogą między innymi przyjmować postać decyzji w sprawie finansowania, umowy w sprawie dotacji wspólnotowej, zamówienia publicznego, protokołów ustaleń i uzgodnień administracyjnych, zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(6)

Ponadto należy uwzględnić konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące porozumień partnerskich w sprawie połowów.

(2)

Zasadniczym celem we wdrażaniu WPRyb zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2371/2002 i z przepisami wykonawczymi do niego jest podniesienie skuteczności interwencji finansowej Wspólnoty w tym sektorze. Większa komplementarność, sprawniejsze, bardziej ujednolicone i skoordynowane procedury, zarówno we Wspólnocie, jak i w stosunkach z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, są głównymi elementami gwarantującymi spójność i zasadność takiej interwencji finansowej.

(7)

Należy jasno określić cele, obszary działań i oczekiwane rezultaty finansowania wspólnotowego.

(8)

Należy określić zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków, poziomu finansowego wkładu wspólnotowego i warunków, na jakich powinien być on udostępniany.

(9) (3)

Konieczne jest uwzględnienie celów wyznaczonych wcześniej w ramach reformy WPRyb z roku 2002, które zostały uzupełnione prawnymi i politycznymi instrumentami sektorowymi.

We wspólnym interesie leży posiadanie przez państwa członkowskie takiego wyposażenia, które pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu przeprowadzanych kontroli. Aby państwa członkowskie mogły wywiązywać się ze swoich zobowiązań zgodnie z zasadami WPRyb, Wspólnota powinna wspierać ich inwestycje w obszarze kontroli.

(1) Opinia z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1242/2004 (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (4) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

L 160/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

(10)

Należy zapewnić dostępność środków finansowych niezbędnych Komisji do monitorowania wdrażania WPRyb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 14 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.