Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 14

L 160/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 863/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidzianego do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w stanie dostarczyć całej uzgodnionej ilości i nie chcą skorzystać z dodatkowego okresu dostawy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 39 ust. 6,

Po konsultacji z przedmiotowymi krajami AKP należy dokonać ponownego przydziału niedostarczonej ilości w celu jej dostarczenia w trakcie okresu dostaw 2005/2006.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 180/2006 oraz ustalić ilości zobowiązań dostawy na okres 2005/2006, zgodnie z art. 9 ust. 1 i ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1159/2003.

(1)

Artykuł 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1159/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (2) przewiduje szczegółowe zasady dotyczące określenia zobowiązań dostawy, po zerowej stawce celnej, produktów objętych kodem CN 1701, wyrażonych jako ekwiwalent cukru białego i pochodzących z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Ilości te zostały ustalone na okres dostaw 2005/2006 w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 180/2006 (3).

(3)

Artykuł 7 ust. 1 i 2 Protokołu AKP przewiduje zasady dotyczące braku dostawy ilości uzgodnionej przez kraj AKP.

Ilości zobowiązań dostawy odnośnie do przywozów z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami, produktów objętych kodem CN 1701, wyrażone jako ekwiwalent cukru białego na okres dostaw 2005/2006 oraz odnośnie do każdego zainteresowanego kraju wywozu, określone w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 180/2006, ustala się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(4)

Właściwe władze Saint Kitts i Nevis oraz Trinidadu i Tobago poinformowały Komisję, że nie będą one

Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 180/2006.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). 2) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 568/2005 (Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 9). (3) Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 28.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 160/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

ZAŁĄCZNIK Ilości zobowiązań dostawy odnośnie do przywozów cukru preferencyjnego z krajów, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami na okres dostaw 2005/2006, wyrażone w tonach ekwiwalentu cukru białego:

Kraje, które podpisały Protokół AKP i Umowę z Indiami

Zobowiązania dostawy 2005/2006

Barbados Belize Kongo Wybrzeże Kości Słoniowej Fidżi Gujana Indie Jamajka Kenia Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Uganda Saint Kitts i Nevis Surinam Suazi Tanzania Trinidad i Tobago Zambia Zimbabwe Razem

32 638,29 42 013,37 10 225,97 10 772,81 167 600,53 161 497,20 10 781,10 120 692,78 6 413,05 14 217,02 22 510,23 499 321,82 7 390,93 0,00 785,00 0,00 118 464,53 10 298,66 40 000,00 8 470,78 31 870,71 1 315 964,78

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 160 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L160 - 17 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 864/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie wstrzymania połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L160 - 12 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 862/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L160 - 1 z 200614.6.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.