Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 11

1 do dnia 1 stycznia 2009 r.; zawiera również przegląd dotyczący zwolnienia zawartego w art. 8 ust. 1 w świetle dalszej oceny dostępnych rozwiązań alternatywnych do dnia 1 stycznia 2010 r.; zawiera ocenę tego, czy uwzględnienie dalszych produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w załączniku II jest technicznie wykonalne i opłacalne, biorąc pod uwagę efektywność energetyczną, oraz, w razie potrzeby, przedstawia wnioski dotyczące zmiany załącznika II w celu uwzględnienia takich dalszych produktów i urządzeń; zawiera ocenę tego, czy przepisy Wspólnoty dotyczące współczynnika ocieplenia globalnego fluorowanych gazów cieplarnianych powinny zostać zmienione; wszelkie zmiany powinny uwzględniać rozwój technologii i nauki oraz potrzebę przestrzegania ram czasowych planowania produkcji przemysłowej; zawiera ocenę tego, czy w świetle istniejących i nowych międzynarodowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych istnieje potrzeba podejmowania dalszych działań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich.

h)

i)

j)

b)

k)

c)

d)

l)

e)

3. Tam gdzie jest to konieczne, Komisja przedstawia odpowiednie propozycje zmian odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia. Artykuł 11 Bez uszczerbku dla właściwego prawa wspólnotowego, a w szczególności przepisów prawnych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa oraz przepisów dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), Państwa Członkowskie mogą promować wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń, które wykorzystują rozwiązania alternatywne wobec gazów o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego i które są efektywne, innowacyjne i powodują dalszą redukcję oddziaływania na klimat.

(2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

f)

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 10).

L 161/8

PL Artykuł 12 Komitet

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

1. Komisję wspiera komitet utworzony na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. 2. W przypadku odesłań do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8. Okres ustalony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 13 Sankcje 1. Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby przepisy te zostały wprowadzone w życie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 4 lipca 2008 r. o przepisach dotyczących sankcji oraz niezwłocznie informują ją o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych przepisów. Artykuł 14 Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 3, Państwa Członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać bardziej restrykcyjne środki ochronne zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 95 Traktatu w odniesieniu do art. 7, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia lub w art. 176 Traktatu w odniesieniu do innych artykułów niniejszego rozporządzenia. Artykuł 15 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwadzieścia dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 lipca 2007 r., z wyjątkiem art. 9 i załącznika II, które stosuje się od dnia 4 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 maja 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący W imieniu Rady H. WINKLER Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L161 - 12 z 200614.6.2006

    Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.