Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 11

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 161/9

CZĘŚĆ 1 Fluorowane gazy cieplarniane, o których mowa w art. 2 ust. 1

Fluorowany gaz cieplarniany

Wzór chemiczny

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)

Heksafluorek siarki Wodorofluorowęglowodory (HFC): HFC-23 HFC-32 HFC-41 HFC-43-10mee HFC-125 HFC-134 HFC-134a HFC-152a HFC-143 HFC-143a HFC-227ea HFC-236cb HFC-236ea HFC-236fa HFC-245ca HFC-245fa HFC-365mfc Perfluorowęglowodory (PFC): Perfluorometan Perfluoroetan Perfluoropropan Perfluorobutan Perfluoropentan Perfluoroheksan Perfluorocyklobutan

SF6

22 200

CHF3 CH2F2 CH3F C5H2F10 C2HF5 C2H2F4 CH2FCF3 C2H4F2 C2H3F3 C2H3F3 C3HF7 CH2FCF2CF3 CHF2CHFCF3 C3H2F6 C3H3F5 CHF2CH2CF3 CF3CH2CF2CH3

12 000 550 97 1 500 3 400 1 100 1 300 120 330 4 300 3 500 1 300 1 200 9 400 640 950 890

CF4 C2F6 C3F8 C4F10 C5F12 C6F14 c-C4F8

5 700 11 900 8 600 8 600 8 900 9 000 10 000

L 161/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

CZĘŚĆ 2

14.6.2006

Metoda obliczania całkowitego współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) dla preparatów Całkowity GWP dla danego preparatu jest średnią ważoną, wyprowadzoną z sumy udziałów masowych poszczególnych substancji pomnożonych przez ich GWP. Σ (Substancja X % x GWP) + (Substancja Y % x GWP) + … (Substancja N % x GWP) gdzie % oznacza udział masowy z tolerancją masy +/- 1 %. Na przykład: zastosowanie tego wzoru do teoretycznej mieszanki gazów zawierającej 23 % HFC-32; 25 % HFC-125 i 52 % HFC-134a; Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300) → Całkowity GWP = 1 652,5

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

L 161/11

Zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu zgodnie z art. 9

Fluorowane gazy cieplarniane

Produkty i urządzenia

Data wprowadzenia zakazu

Fluorowane gazy cieplarniane Wodorofluorowęglowodory i perfluorowęglowodory Perfluorowęglowodory Fluorowane gazy cieplarniane Fluorowane gazy cieplarniane Fluorowane gazy cieplarniane Fluorowane gazy cieplarniane Fluorowane gazy cieplarniane

Pojemniki nienadające się do ponownego napełniania Otwarte systemy wykorzystujące bezpośrednie odparowywanie zawierające czynniki chłodnicze Systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice Okna do użytku domowego Inne okna Obuwie Opony Pianki jednoskładnikowe, z wyjątkiem tego, gdy muszą spełniać krajowe normy bezpieczeństwa Nowatorskie aerozole

4 lipca 2007 r. 4 lipca 2007 r.

4 lipca 2007 r. 4 lipca 2007 r. 4 lipca 2008 r. 4 lipca 2006 r. 4 lipca 2007 r. 4 lipca 2008 r.

Wodorofluorowęglowodory

4 lipca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L161 - 12 z 200614.6.2006

    Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.