Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 11

(5) Dz.U. L 130 z 15.5.2002, str. 1. (6) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (7) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1). (8) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Rady 2005/673/WE (Dz.U. L 254 z 30.9.2005, str. 69). (9) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 24. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2003/108/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 106).

L 161/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

W związku z tym podstawę prawną powinien stanowić art. 175 ust. 1 Traktatu.

(7)

Niemniej jednak właściwe jest podjęcie środków na poziomie Wspólnoty na podstawie art. 95 Traktatu w celu harmonizacji wymogów dotyczących stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wprowadzania do obrotu i etykietowania produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Restrykcje dotyczące obrotu i stosowania w odniesieniu do niektórych zastosowań, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane, uważa się za odpowiednie, gdy istnieją możliwe do zastosowania alternatywne rozwiązania, a podniesienie poziomu ograniczania i odzysku nie jest wykonalne. Powinno się również wziąć pod uwagę dobrowolne inicjatywy podejmowane przez niektóre sektory przemysłu, jak również fakt, że opracowywanie rozwiązań alternatywnych jest nadal w toku.

dotyczącą emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 70/156/ EWG (1) oraz niniejsze rozporządzenie, które wspólnie przyczyniają się do zapobiegania i minimalizacji emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.

(13) Powinno się ustanowić przepisy dotyczące monitorowania,

oceny i przeglądu przepisów zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

(14) Państwa

Członkowskie powinny ustanowić przepisy w sprawie sankcji mających zastosowanie do naruszeń niniejszego rozporządzenia i zapewnić, aby przepisy te zostały wprowadzone w życie. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(15) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych

i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(16) Ze względu na fakt, że cele niniejszego rozporządzenia,

(8)

Stosowanie i wykonanie niniejszego rozporządzenia powinno pobudzić innowacje technologiczne poprzez wspieranie stałego rozwoju alternatywnych rozwiązań technologicznych i przejścia do stosowania istniejących już technologii, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

(9)

Państwa Członkowskie powinny ułatwiać transgraniczny transport odzyskanych fluorowanych gazów cieplarnianych wewnątrz Wspólnoty w celu ich zniszczenia lub regeneracji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

(10) Wprowadzanie

do obrotu produktów i urządzeń, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane, wyszczególnionych w załączniku II, jest niekorzystne dla osiągnięcia celów i wykonania zobowiązań Wspólnoty i jej Państw Członkowskich w odniesieniu do zmian klimatu i dlatego też koniecznym jest ograniczenie wprowadzania do obrotu tych produktów i urządzeń w odniesieniu do Wspólnoty. To samo może również dotyczyć innych zastosowań, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i dlatego powinno się ponownie rozważyć potrzebę rozszerzenia załącznika II, biorąc pod uwagę korzyści dla środowiska naturalnego, techniczną wykonalność oraz opłacalność.

zmierzające do ochrony środowiska i utrzymania rynku wewnętrznego, a mianowicie ograniczanie emisji i składanie sprawozdań dotyczących niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz kontrola użytkowania i wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane nie mogą zostać osiągnięte w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, a ze względu na skalę i skutki niniejszego rozporządzenia mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L161 - 12 z 200614.6.2006

    Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.