Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

Artykuł 7 Etykietowanie 1. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 67/548/EWG (1) i dyrektywy 1999/45/WE (2) w odniesieniu do etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, produkty i urządzenia wyszczególnione w ust. 2, zawierające fluorowane gazy cieplarnie, nie są wprowadzane do obrotu, o ile nazwy chemiczne fluorowanych gazów cieplarnianych nie są określone w formie etykiety z zastosowaniem przyjętej nomenklatury branżowej. Etykieta taka wyraźnie wskazuje, że produkt lub urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, co jest w widoczny i niemożliwy do usunięcia sposób oznaczone na produkcie lub urządzeniu, w pobliżu punktów serwisowych przeznaczonych do ładowania lub odzysku fluorowanego gazu cieplarnianego lub na tej części produktu lub urządzenia, która zawiera fluorowany gaz cieplarniany. Hermetycznie zamknięte systemy są oznakowane jako takie. Informację dotyczącą fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym ich współczynnika ocieplenia globalnego, zawiera się w instrukcjach obsługi dotyczących takich produktów i urządzeń. 2. Ustęp 1 ma zastosowanie do następujących typów urządzeń i produktów: a) produkty i urządzenia chłodnicze, które zawierają perfluorowęglowodory lub preparaty zawierające perfluorowęglowodory; produkty i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (inne niż te w pojazdach silnikowych), pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, jeżeli dany typ produktów lub urządzeń zawiera wodorofluorowęglowodory lub preparaty zawierające wodorofluorowęglowodory;

3. Formę etykiety, którą należy stosować, ustala się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12 ust. 2. Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania, inne niż te wyszczególnione w ust. 1, ustala się zgodnie z tą samą procedurą, jeśli będzie to potrzebne. Przed przedłożeniem wniosku komitetowi, o którym mowa w art. 12 ust. 1, Komisja bada potrzebę zamieszczenia na etykietach dodatkowej informacji dotyczącej wpływu na środowisko, w tym informacji na temat współczynnika ocieplenia globalnego, biorąc pod uwagę istniejące modele etykietowania stosowane już do produktów i urządzeń, o których mowa w ust. 2. Artykuł 8 Kontrola stosowania 1. Od dnia 1 stycznia 2008 r. zabrania się stosowania heksafluorku siarki lub jego preparatów w procesie odlewania magnezu, z wyjątkiem przypadków, w których ilość zastosowanego heksafluorku siarki nie przekracza 850 kg rocznie. 2. Od dnia 4 lipca 2007 r. zabrania się stosowania heksafluorku siarki lub jego preparatów do napełniania opon pojazdów. Artykuł 9 Wprowadzenie do obrotu 1. Wprowadzenie do obrotu produktów i urządzeń wyszczególnionych w załączniku II, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od tych gazów, jest zabronione zgodnie z przepisami zawartymi w tym załączniku. 2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do produktów i urządzeń, co do których wykazano, że zostały wyprodukowane przed dniem wejścia w życie odpowiedniego zakazu dotyczącego wprowadzania do obrotu. 3. a) Jeżeli Państwo Członkowskie do dnia 31 grudnia 2005 r. wprowadziło środki krajowe, które są bardziej restrykcyjne niż te zawarte w niniejszym artykule i które są objęte zakresem zastosowania niniejszego rozporządzenia oraz które dotyczą wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od fluorowanych gazów cieplarnianych, Państwo Członkowskie może utrzymać te środki krajowe do dnia 31 grudnia 2012 r. z zastrzeżeniem lit. b). b) Zainteresowane Państwo Członkowskie informuje Komisję do dnia 4 lipca 2007 r. o środkach krajowych wraz z uzasadnieniem. Środki takie muszą być zgodne

b)

(1) Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L161 - 12 z 200614.6.2006

    Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.