Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 11

U. 196 z 16.8.1967, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. odnosząca się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 200 z 30.7.1999, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/8/WE (Dz.U. L 19 z 24.1.2006, str. 12).

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej g)

L 161/7

z Traktatem. Komisja przekazuje komitetowi, o którym mowa w art. 12 ust. 1, odpowiednie informacje o takich środkach. Artykuł 10 Przegląd 1. Na podstawie postępów w potencjalnym ograniczaniu emisji lub zastępowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych w systemach klimatyzacji, innych niż te zainstalowane w pojazdach silnikowych, o których mowa w dyrektywie Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), oraz w systemach chłodniczych zawartych w środkach transportu Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia i publikuje sprawozdanie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r. W razie potrzeby Komisja dołącza do tego sprawozdania do dnia 31 grudnia 2008 r. wnioski legislacyjne w celu zastosowania przepisów art. 3 do systemów klimatyzacji innych niż te zainstalowane w pojazdach silnikowych, o których mowa w dyrektywie 70/156/EWG, oraz do systemów chłodniczych zawartych w środkach transportu. 2. Do dnia 4 lipca 2011 r. Komisja publikuje sprawozdanie na podstawie doświadczeń w stosowaniu niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie w szczególności: a) zawiera ocenę skutków odpowiednich przepisów dotyczących emisji i przewidywanych poziomów emisji fluorowanych gazów cieplarnianych oraz wyniki badania opłacalności tych przepisów; w świetle przyszłych sprawozdań z oceny IPCC, przedstawia ocenę, czy dodatkowe fluorowane gazy cieplarniane powinny zostać dodane do załącznika I; przedstawia ocenę programów szkoleń i certyfikacji ustanowionych przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 5 ust. 2; przedstawia ocenę potrzeby wprowadzenia norm na poziomie Wspólnoty Europejskiej dotyczących kontroli emisji fluorowanych gazów cieplarnianych z produktów i urządzeń, w szczególności w odniesieniu do pianek, z uwzględnieniem wymagań technicznych dotyczących projektowania produktów i urządzeń; zawiera ocenę skuteczności środków związanych z ograniczaniem emisji realizowanych przez operatorów na podstawie art. 3, jak również ocenę możliwości ustanowienia maksymalnych poziomów wycieków dla instalacji; zawiera ocenę oraz, w stosownych przypadkach, propozycje zmian w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdań wyszczególnionych w art. 6 ust. 1, w szczególności ograniczenie ilościowe do jednej tony, oraz zawiera ocenę tego, czy istnieje potrzeba przekazywania Komisji przez właściwe organy systematycznych sprawozdań na temat szacowanych emisji na podstawie reprezentacyjnych próbek, w celu usprawnienia praktycznego zastosowania tych wymogów dotyczących sprawozdań;

zawiera ocenę potrzeby opracowywania i upowszechniania materiałów określających najlepsze dostępne techniki oraz najlepsze praktyki w dziedzinie środowiska naturalnego dotyczące zapobiegania i minimalizowania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych; zawiera ogólne podsumowanie rozwoju technologii, w szczególności w odniesieniu do pianek, zarówno w ramach Wspólnoty, jak i na poziomie międzynarodowym, w zakresie zdobytego doświadczenia, wymogów środowiskowych i wszelkich oddziaływań na funkcjonowanie rynku wewnętrznego; zawiera ocenę tego, czy zastąpienie heksafluorku siarki w procesach odlewania w formach piaskowych, odlewania kokilowego oraz odlewania wysokociśnieniowego jest technicznie wykonalne i opłacalne oraz, w razie potrzeby, zawiera propozycję zmiany art. 8 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 161 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L161 - 12 z 200614.6.2006

    Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.