Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do warunków uprawniających do wydatków w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców wdrażany w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 1

Strona 1 z 8
14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do warunków uprawniających do wydatków w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców wdrażany w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/1)

(Jedynie teksty w językach: angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(2006/399/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/904/WE z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010 (1), a w szczególności jej art. 21 ust. 3, po konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 11 ust. 3 decyzji 2004/904/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w decyzji 2004/904/WE i w związku z tym nie jest związana nią ani niniejszą decyzją,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszą decyzję stosuje się do współfinansowania programów przewidzianych w art. 5, 6 i 7 decyzji 2004/904/WE, zarządzanych przez państwa członkowskie.

Dla zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie Funduszu na Rzecz Uchodźców w państwach członkowskich, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, należy przyjąć szereg wspólnych zasad odnośnie do warunków uprawniających do wydatków z Funduszu. Na podstawie art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo uczestniczy w decyzji 2004/904/WE, a tym samym w niniejszej decyzji. Na podstawie art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Irlandia uczestniczy w decyzji 2004/904/WE, a tym samym w niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Do celów niniejszej decyzji:

(2)

1.

(3)

„projekt” oznacza określone, praktyczne środki stosowane dla wykonania całego, lub części programu działania przez beneficjentów dotacji. Każdy projekt będzie zawierał swój prawidłowo przedstawiony opis, okres trwania, budżet, cele, wyznaczony dla projektu personel, zaś wykonanie projektu realizowane będzie przez wyznaczony podmiot prawny lub grupę podmiotów prawnych; „beneficjenci” oznaczają podmioty prawne (takie jak organizacje pozarządowe, władze federalne, krajowe, regionalne lub lokalne i inne organizacje nienastawione na zysk, spółki prawa prywatnego lub publicznego, organizacje międzynarodowe) odpowiedzialne za wykonanie projektów.

2.

(1) Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 52.

L 162/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

14.6.2006

1. Zasady określone w Załączniku do niniejszej decyzji stosuje się do ustalania kwalifikowalności wydatków dotyczących działań, finansowanych w ramach programów rocznych określonych w art. 16 decyzji 2004/904/WE. 2. Państwa członkowskie mogą stosować krajowe zasady kwalifikowalności, które są bardziej rygorystyczne niż zasady określone w niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej,

Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L162 - 78 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 9 luty 2006 r. ustanawiająca plan pracy dotyczący wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1)

  • Dz. U. L162 - 20 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich oraz zasad administracyjnego i finansowego zarządzania projektami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/3)

  • Dz. U. L162 - 11 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/2)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.