Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR

Data ogłoszenia:2006-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 10

L 163/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR (2006/410/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

międzyinstytucjonalnego w sprawie ram finansowych na lata 2007–2013 (3).

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kwoty, które udostępnia się EFRROW oraz saldo netto, które ma być dostępne na wydatki w ramach EFGR, należy ustalić na podstawie wspomnianych maksymalnych rocznych kwot na lata budżetowe 2007–2013,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (2), określa metodę obliczania kwot netto otrzymanych w wyniku zastosowania modulacji, które mają zostać udostępnione Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Artykuł 143d i 143e wymienionego rozporządzenia określają kwoty, które mają być udostępnione EFRROW na restrukturyzację w regionach upraw bawełny i tytoniu. Maksymalne roczne kwoty udostępnione na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) przed przesunięciem ich do EFRROW do roku 2013 są określone w załączniku I do porozumienia

Artykuł Kwoty udostępnione na lata budżetowe 2007–2013 Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. 10 ust. 2 i 143d oraz 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz saldo netto udostępnione na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) określa Załącznik do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42). (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 319/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 32).

(3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

15.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/11

ZAŁĄCZNIK

(w mln EUR) Kwoty udostępnione na rzecz EFRROW Rok budżetowy Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Artykuł 143d rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Artykuł 143e rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 Dostępne saldo netto na wydatki EFGR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

984 1 241 1 252 1 257 1 231 1 231 1 228

22 22 22 22 22 22 22 484 484 484

44 753 44 954 45 405 45 867 45 880 46 356 46 840

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 19 z 200615.6.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U. L 19 z 21.1.2005)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200615.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 16 z 200615.6.2006

  Decyzja Rady 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L163 - 12 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech  (1)

 • Dz. U. L163 - 8 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L163 - 5 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L163 - 3 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefie ICES III d w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L163 - 1 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.