Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech  (1)

Data ogłoszenia:2006-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 12

Strona 1 z 3
L 163/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2323)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/411/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

2001/89/WE, opracować przepisy dostosowujące obszary zastrzeżone do rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej. Należy zatem 2006/346/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W związku z pojawieniem się ognisk klasycznego pomoru świń w Niemczech, wokół ognisk choroby w Niemczech ustanowiono w trybie natychmiastowym strefy ochrony i nadzoru zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (2). Ponadto przyjęta została decyzja Komisji 2006/346/WE z dnia 15 maja 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech i uchylająca decyzję 2006/274/WE (3) w celu utrzymania i przedłużenia okresu obowiązywania środków wprowadzonych przez Niemcy na mocy dyrektywy 2001/89/WE. W oparciu o ostatnio dostarczone przez Niemcy informacje należy zmienić środki ochronne dotyczące klasycznego pomoru świń w tym państwie członkowskim, przewidziane we wspomnianej dyrektywie, w szczególności w odniesieniu do terytorium Północnej Nadrenii-Westfalii, w którym te środki mają zastosowanie. Należy również wprowadzić odstępstwa w przypadku przewozu świń z pewnych gospodarstw, do których przywieziono żywe świnie w częściach Północnej Nadrenii-Westfalii dotkniętych klasycznym pomorem świń. Konieczne jest rozszerzenie zastosowania decyzji 2006/346/WE oraz jednocześnie, bez uszczerbku dla ograniczeń stosowanych zgodnie z dyrektywą

Artykuł 1 W decyzji 2006/346/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 1 Niemcy zapewniają, że świnie nie będą wysyłane do innych państw członkowskich ani krajów trzecich z: a) obszarów wymienionych w załączniku I; b) gospodarstw na ich terytorium położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I, do których od dnia 15 marca 2006 r. przywieziono świnie z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w załączniku I.”. 2) Artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 2 1. Niemcy zapewniają że:

(2)

(3)

(4)

a) bez uszczerbku dla środków przewidzianych w dyrektywie 2001/89/WE, w szczególności jej art. 9, 10 oraz 11: i) żadne świnie nie będą transportowane z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w załączniku I pkt A; ii) transport świń przeznaczonych do uboju, pochodzących z gospodarstw położonych poza obszarami wymienionymi w załączniku I pkt A do ubojni położonych na tych obszarach oraz przewóz świń przez te obszary będzie dozwolony wyłącznie:

(5)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 2) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem ( Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 128 z 16.5.2006, str. 10. Decycja zmieniona decyzją 2006/391/WE (Dz.U. L 150 z 3.6.2006, str. 24).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 19 z 200615.6.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U. L 19 z 21.1.2005)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200615.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 16 z 200615.6.2006

  Decyzja Rady 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L163 - 10 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR

 • Dz. U. L163 - 8 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L163 - 5 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L163 - 3 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefie ICES III d w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L163 - 1 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.