Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

Data ogłoszenia:2006-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 16

L 163/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

obronne, zatem nie uczestniczy również w finansowaniu operacji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne działanie Rady 2006/319/WPZiB z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (1), a zwłaszcza jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Operacja wojskowa UE w DRK wspierająca MONUC podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo), rozpoczyna się w dniu 12 czerwca 2006 r. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się dowódcę operacji UE ze skutkiem natychmiastowym do wydania rozkazu aktywującego (ACTORD) w celu dokonania rozmieszczenia sił przed przekazaniem władzy następującym po ich przybyciu na teren operacji, oraz do rozpoczęcia realizacji misji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, w odpowiedzi na list prezydencji z dnia 28 marca 2006 r., w liście z dnia 18 kwietnia 2006 r. potwierdził zasady wsparcia wojskowego udzielanego MONUC przez UE. Władze DRK z zadowoleniem przyjęły możliwość wsparcia wojskowego udzielanego MONUC przez UE w czasie wyborów. W dniu 25 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1671 (2006) zezwalającą na tymczasowe rozmieszczenie sił zbrojnych Unii Europejskiej (EUFOR DR Kongo) w celu wsparcia MONUC w okresie wyborów w Demokratycznej Republice Konga. Niezależna Komisja Wyborcza DRK zapowiedziała, że pierwsza tura wyborów w DRK odbędzie się w dniu 30 lipca 2006 r. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu decyzji ani działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 116 z 29.4.2006, str. 98.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 19 z 200615.6.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U. L 19 z 21.1.2005)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200615.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 12 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech  (1)

 • Dz. U. L163 - 10 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR

 • Dz. U. L163 - 8 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L163 - 5 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L163 - 3 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefie ICES III d w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L163 - 1 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.