Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 17

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

Data ogłoszenia:2006-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 17

15.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/17

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

wiciela, Rada wyraziła zgodę na przedłużenie misji EUJUST LEX po wygaśnięciu jej obecnego mandatu o kolejne 18 miesięcy, do 31 grudnia 2007 r. Niniejsze wspólne działanie powinno obejmować pierwszą fazę tego okresu – do dnia 31 października 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Wspólne działanie 2005/190/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(1)

W dniu 7 marca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX (1). Okres obowiązywania tego wspólnego działania upływa w dniu 30 czerwca 2006 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/190/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

(2)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada z zadowoleniem przyjęła rozpoczęcie misji EUJUST LEX oraz zobowiązanie Komisji, że podejmie ona przygotowania do działań uzupełniających w tej dziedzinie. Uwzględniając potrzeby przedstawione przez Irak, zwłaszcza w zakresie praworządności oraz praw człowieka, Rada zwróciła się do swoich właściwych organów, by rozważyły, jakie dalsze działania mogłaby podjąć UE celem pomocy Irakowi w zaspokojeniu tych potrzeb.

1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. EUJUST LEX opracowuje wszelkie instrumenty techniczne konieczne do wykonywania misji. Szef misji opracowuje zgodnie ze zmienionym CONOPS zmiany do OPLAN uwzględniające kompleksową ocenę ryzyka.”;

(3)

W dniu 7 listopada 2005 r. Rada wyraziła uznanie dla prac prowadzonych w ramach EUJUST LEX, przyjęła także do wiadomości wniosek tymczasowego rządu Iraku o przedłużenie obecnego mandatu misji oraz rozszerzenie zakresu organizowanych szkoleń. Rada ponownie wyraziła swoje poparcie dla przygotowań Komisji do podjęcia działań uzupełniających w tej dziedzinie.

2) art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(4)

Na posiedzeniu w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska ponownie potwierdziła swoją wolę, by wspierać odbudowę Iraku – także poprzez misję EUJUST LEX.

„3. Z uwagi na szczególne warunki bezpieczeństwa w Iraku usługi w Bagdadzie świadczone będą na podstawie umów zawartych przez Zjednoczone Królestwo z przedsiębiorstwami świadczącymi te usługi i wystawiającymi za nie faktury. Koszty tych usług pokrywane są z budżetu EUJUST LEX do wysokości 2 500 000 EUR. Zjednoczone Królestwo w porozumieniu z szefem misji przedstawia Radzie stosowne informacje na temat tych kosztów.”;

(5)

W odpowiedzi na potrzeby i prośby Iraku, w dniu 15 maja 2006 r. Rada zadeklarowała, że jest gotowa rozszerzyć zakres działań misji EUJUST LEX poza jej dotychczasowy mandat.

3) art. 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(6)

W dniu 12 czerwca 2006 r., po dokonaniu przeglądu misji przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedsta-

„Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 31 października 2006 r.”;

(1) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 37.

4) załącznik zostaje niniejszym skreślony.

L 163/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2006

Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 19 z 200615.6.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U. L 19 z 21.1.2005)

 • Dz. U. L163 - 16 z 200615.6.2006

  Decyzja Rady 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L163 - 12 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech  (1)

 • Dz. U. L163 - 10 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR

 • Dz. U. L163 - 8 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L163 - 5 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L163 - 3 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefie ICES III d w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L163 - 1 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.