Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2006-06-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 8

L 163/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 869/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 30 maja 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję dokonania zmiany na liście trzech osób fizycznych, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 zostaje niniejszym zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jeden dzień po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 250/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 24).

15.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/9

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 560/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) Pozycję „Charles Blé Goudé. Data urodzenia: 1.1.1972. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej. Nr paszportu: PD. AE/088 DH 12” zastępuje się pozycją: Charles Goudé Blé (alias Gbapé Zadi). Adres: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Wybrzeże K. Słoniowej. Data urodzenia: 1.1.1972. Miejsce Urodzenia: Guibéroua (Gagnoa). Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej. Nr paszportu: PD. AE/088 DH 12. Dalsze informacje: 1) adres w 2001 r., 2) ewentualny pseudonim lub tytuł: „Général” lub „Génie de kpo”. 2) Pozycję „Eugène Ngoran Kouadio Djué. Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej” zastępuje się pozycją: Djué Eugène Ngoran Kouadio. Data urodzenia: 20.12.1969 lub 1.1.1966. Narodowość: Wybrzeże Kości Słoniowej. Nr paszportu: 04 LE 017521 (paszport wydany w dniu 10 lutego 2005 r. i ważny do dnia 10 lutego 2008 r.).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 163 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 19 z 200615.6.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 83/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2604/2000 w sprawie przywozu politereftalanu etylenu pochodzącego między innymi z Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U. L 19 z 21.1.2005)

 • Dz. U. L163 - 17 z 200615.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/413/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L163 - 16 z 200615.6.2006

  Decyzja Rady 2006/412/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej wspierającej Misję Obserwacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUC) podczas wyborów (operacja EUFOR RD Kongo)

 • Dz. U. L163 - 12 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/346/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech  (1)

 • Dz. U. L163 - 10 z 200615.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR

 • Dz. U. L163 - 5 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L163 - 3 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 867/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefie ICES III d w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L163 - 1 z 200615.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 866/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.