Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

Data ogłoszenia:2006-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 3

Strona 1 z 2
16.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 871/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

wane przez kontrole na miejscu i kontrole krzyżowe, 41 ton, które wykazały nadmierną wilgotność i które nie wykazują właściwej solidnej jakości handlowej zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, oraz 2 200 ton, które uległy zniszczeniu w wyniku pożarów.

uwzględniając Akt przystąpienia Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1),

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 19 ust. 2 tiret trzecie,

(6)

Wyłączenie z rzeczywistej produkcji 2 200 ton nieodziarnionej bawełny, które uległy zniszczeniu w wyniku pożarów, nie jest uzasadnione. Ponadto wymieniona ilość odpowiada kryteriom, o których mowa w art. 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001, i dlatego musi zostać dodana do ilości 1 122 445 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem, przy uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, uznać ilość 1 124 714 ton za rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej w Grecji w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006.

(1)

Artykuł 16 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) stanowi, że rzeczywista produkcja w bieżącym roku gospodarczym jest ustalana przed dniem 15 czerwca danego roku gospodarczego.

(7)

Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, władze Hiszpanii uznały, iż do otrzymania pomocy kwalifikuje się 355 348 ton bawełny nieodziarnionej.

(8) (2)

Artykuł 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 szczegółowo określa warunki, które należy spełnić, by ilość wyprodukowanej bawełny nieodziarnionej została uznana za rzeczywistą produkcję.

(3)

Po uwzględnieniu kryterium jakości, jakim jest wydajność włókien, władze Grecji uznały, iż do otrzymania pomocy kwalifikuje się 1 122 445 ton bawełny nieodziarnionej.

Władze Hiszpanii poinformowały Komisję, że na dzień 15 maja 2006 r. nie uznały za kwalifikującą się do pomocy ilości 1 708 ton nieodziarnionej bawełny, na którą składają się: 1 482 tony, ze względu na nieprzestrzeganie przepisów krajowych dotyczących zmniejszania powierzchni na mocy art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, 21 ton, które nie wykazują właściwej solidnej jakości handlowej zgodnie z art. 15 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, 75 ton, które nie zostały zgłoszone zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1591/2001, 120 ton, które uległy zniszczeniu w wyniku pożarów, i 10 ton ze względu na nieprzestrzeganie zasad dotyczących umów, o których mowa w art. 11 wyżej wymienionego rozporządzenia.

(4)

Władze Grecji poinformowały Komisję, że na dzień 15 maja 2006 r. nie uznały za kwalifikującą się do pomocy ilości 2 844 ton nieodziarnionej bawełny, na którą składają się: 603 tony zebrane z obszarów, które zostały nieprawidłowo określone w IASC i zidentyfiko-

(9)

(1) Protokół ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3. (3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3).

Wyłączenie 10 ton bawełny nieodziarnionej z rzeczywistej produkcji z powodu niespełniania wymogów dotyczących umowy, a także 120 ton, które uległy zniszczeniu w wyniku pożarów, nie jest uzasadnione. Ponadto ilość ta odpowiada kryteriom, o których mowa w art. 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1591/2001 i dlatego musi zostać dodana do ilości 355 348 ton.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 61 z 200616.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków przejściowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2402) (1)

 • Dz. U. L164 - 51 z 200616.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2400) (1)

 • Dz. U. L164 - 27 z 200616.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2178) (1)

 • Dz. U. L164 - 26 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L164 - 25 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 21 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 20 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L164 - 18 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L164 - 13 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L164 - 12 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 29. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L164 - 10 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L164 - 8 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L164 - 5 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L164 - 1 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.