Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zamknięciu postępowania wszczętego przeciwko Włochom, region Friuli-Wenecja Julijska, w sprawie środków przewidzianych w projekcie ustawy nr 106/1/A – Pomoc na realizację infrastruktury i usług w sektorze transportu towarów, na restrukturyzację drogowego transportu towarów i rozwój transportu kombinowanego(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1376) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 17

Strona 1 z 2
17.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zamknięciu postępowania wszczętego przeciwko Włochom, region Friuli-Wenecja Julijska, w sprawie środków przewidzianych w projekcie ustawy nr 106/1/A – „Pomoc na realizację infrastruktury i usług w sektorze transportu towarów, na restrukturyzację drogowego transportu towarów i rozwój transportu kombinowanego” (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1376)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/417/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wymienionymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(4) 1. PROCEDURA (1)

W dniu 27 sierpnia 2001 r. Komisja przekazała władzom włoskim pismo z prośbą o dalsze informacje. W piśmie z dnia 9 października 2001 r., zarejestrowanym jako DG TREN A/67862, władze włoskie zwróciły się z prośbą o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na pismo Komisji. Służby Komisji wyraziły zgodę na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi w piśmie z dnia 9 listopada 2001 r. W dniu 19 grudnia 2001 r. odbyło się spotkanie służb Komisji i władz włoskich. Odpowiedź na drugą prośbę o udzielenie informacji otrzymano w piśmie z dnia 24 lipca 2002 r. zarejestrowanym jako DG TREN A/64121.

Pismem z dnia 5 lutego 2001 r., zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym dnia 9 lutego 2001 r., władze włoskie, działając zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE, powiadomiły Komisję o projekcie ustawy regionalnej mającej na celu rozwój transportu kombinowanego. Powiadomienie zostało zarejestrowane w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej pod numerem N 134/01. Ponieważ powiadomienie było niekompletne, Komisja, w piśmie D(01) 5496 z dnia 5 kwietnia 2001 r., zwróciła się z prośbą o dodatkowe informacje. Odpowiedź przesłano pismem, które nadeszło w dniu 20 czerwca 2001 r. i zostało zarejestrowane jako DG TREN A/61295.

W dniu 7 października 2002 r. Komisja przekazała władzom włoskim kolejną prośbę o udzielenie informacji. Odpowiedź otrzymano w piśmie z dnia 21 listopada 2002 r. (zarejestrowanym jako SG(2002) A/11582). W dniu 18 grudnia 2002 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami władz włoskich.

(5)

Pismem z dnia 22 stycznia 2003 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze wyjaśnienia. Odpowiedź przesłano pismem z dnia 25 marca 2003 r. (zarejestrowanym jako DG TREN A/16616).

(2)

(6)

(1) Dz.U. C 311 z 20.12.2003, str. 18.

Ostatnie pismo Komisja przesłała dnia 27 maja 2003 r. Odpowiedź na zawarte tam wnioski otrzymano w piśmie z dnia 4 lipca 2003 r. (zarejestrowanym jako SG A/6389). Ostatnie wyjaśnienia otrzymano w piśmie z dnia 17 lipca 2003 r. (zarejestrowanym jako SG A/6942).

L 165/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2006

(7)

Decyzja Komisji dotycząca wszczęcia postępowania została opublikowana w dniu 11 listopada 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.

(13)

z Europą Środkową i Wschodnią. Zdaniem Komisji władze włoskie musiałyby uzyskać poparcie dla projektu ze strony władz zainteresowanych państw, aby stał się on opłacalny w perspektywie długoterminowej.

(8)

Włochy przedstawiły Komisji swoje uwagi w piśmie z dnia 27 stycznia 2004 r. zarejestrowanym w dniu 28 stycznia 2004 r.

Beneficjent miałby obowiązek pobierania opłat za korzystanie z nowych usług w sposób proporcjonalny do intensywności otrzymanej pomocy. Nie wydaje się jednak, by obowiązek ten w wystarczającym stopniu gwarantował opłacalność usług w przyszłości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 35 z 200617.6.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L165 - 30 z 200617.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/419/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L165 - 20 z 200617.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/418/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L165 - 15 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L165 - 14 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 43. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L165 - 13 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 11. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 12 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L165 - 10 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 11. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 8 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 11. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 6 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L165 - 3 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L165 - 1 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.