Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 20

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/418/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2006-06-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 20

Strona 1 z 10
L 165/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.6.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/418/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

(5)

W dniu 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/574/WPZiB (3) dotyczące wspierania działań MAEA w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, która w rozdziale III zawiera listę środków mających na celu przeciwdziałanie takiemu rozprzestrzenianiu, które mają być podjęte zarówno w UE, jak i w krajach trzecich.

Jeśli chodzi o UE, Rada przyjęła w dniu 22 grudnia 2003 r. dyrektywę 2003/122/Euratom (4) w sprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych i odpadów radioaktywnych, a wzmocnienie kontroli źródeł wysoce promieniotwórczych we wszystkich państwach trzecich, zgodnie z oświadczeniem grupy G8 i planem działań w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych, jest ważnym celem, który należy osiągnąć.

(2)

UE aktywnie wdraża tę strategię i stosuje środki wymienione w jej rozdziale III, w szczególności poprzez przeznaczanie zasobów finansowych w celu wspierania poszczególnych projektów przeprowadzanych przez instytucje wielostronne, takie jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

(7)

W lipcu 2005 r. Państwa Strony oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej postanowiły w drodze porozumienia zmienić Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (CPPNM) z zamiarem rozszerzenia jej zakresu zastosowania na wykorzystywane, składowane i transportowane w danym kraju w celach pokojowych materiałów oraz na urządzenia jądrowe, a także zobowiązania Państw Stron do wprowadzenia sankcji karnych za jej naruszenia.

(3)

Dnia 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/805/WPZiB (1) w sprawie upowszechnienia i wzmocnienia porozumień wielostronnych w dziedzinie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków przenoszenia. To wspólne stanowisko wzywa między innymi do działania na rzecz przekształcenia protokołów dodatkowych oraz porozumień o zabezpieczeniach w standardy systemu weryfikacji MAEA oraz działać na rzecz powszechnego przystąpienia do protokołów dodatkowych.

(8)

We wrześniu 2005 r. Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego (konwencja o terroryzmie jądrowym) została otwarta do podpisu. Po jej wejściu w życie państwa strony będą musiały wprowadzić przepisy, na mocy których takie naruszenia prawa będą objęte odpowiedzialnością karną.

(9) (4)

W dniu 17 maja 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/495/WPZiB (2) w sprawie wspierania działań MAEA w ramach Planu Bezpieczeństwa Jądrowego i w

MAEA dąży do takich samych celów, jak określone w motywach 3 do 8. Są one osiągane poprzez realizację jej Planu Bezpieczeństwa Jądrowego, który finansowany jest poprzez dobrowolne wpłaty do Funduszu Bezpieczeństwa Jądrowego MAEA,

(1) Dz.U. L 302 z 20.11.2003, str. 34. (2) Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 46.

(3) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, str. 44. (4) Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 57.

17.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/21

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Projekty te będą realizowane w krajach, które potrzebują w tym zakresie pomocy po dokonaniu wstępnej oceny przez zespół ekspertów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 165 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L165 - 35 z 200617.6.2006

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 344 z 27.12.2005)

 • Dz. U. L165 - 30 z 200617.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/419/WPZiB z dnia 12 czerwca 2006 r. wspierające wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004) w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L165 - 17 z 200617.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zamknięciu postępowania wszczętego przeciwko Włochom, region Friuli-Wenecja Julijska, w sprawie środków przewidzianych w projekcie ustawy nr 106/1/A – Pomoc na realizację infrastruktury i usług w sektorze transportu towarów, na restrukturyzację drogowego transportu towarów i rozwój transportu kombinowanego(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1376) (1)

 • Dz. U. L165 - 15 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L165 - 14 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 893/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 43. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L165 - 13 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 892/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 11. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 12 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L165 - 10 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 890/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 11. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 8 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 11. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L165 - 6 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L165 - 3 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L165 - 1 z 200617.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2006 z dnia 16 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.