Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 8

Tytuł:

Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

Data ogłoszenia:2006-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 8

Strona 1 z 5
L 167/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2006

DECYZJA NR 896/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji,

wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (3), mają obowiązek wystąpić o wizę w przypadku przejazdu tranzytem przez wspólny obszar w drodze powrotnej do kraju swojego pochodzenia. W związku z tym konsulaty państw członkowskich w Szwajcarii muszą rozpatrywać dużą liczbę wniosków o wizę składanych przez takich obywateli państw trzecich. Podobne trudności występują w odniesieniu do wniosków o wizę składanych przez posiadaczy zezwoleń na pobyt wydawanych przez Liechtenstein.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 21 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (2) (zwanej dalej „Konwencją z Schengen”) zezwolenia na pobyt wydawane przez państwa członkowskie, które w pełni wprowadzają w życie dorobek Schengen, należy wzajemnie uznawać za równorzędne z wizą jednolitą.

W następstwie dwustopniowego wprowadzania w życie dorobku Schengen nowe państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., mają obowiązek od tego dnia wydawać wizy krajowe obywatelom państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pobyt wydane przez Szwajcarię lub Liechtenstein i którzy podlegają obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 539/2001. Niektóre z nowych państw członkowskich wyraziły obawy związane z wynikającym stąd dodatkowym obciążeniem administracyjnym dla swoich konsulatów w Szwajcarii i Liechtensteinie.

(5)

Nie wydaje się konieczne, aby państwa członkowskie wymagały wizy od tej kategorii osób, ponieważ stanowią one niewielkie ryzyko nielegalnej imigracji dla państw członkowskich.

(2)

Obowiązujące przepisy wspólnotowe nie przewidują jednak uproszczonego systemu kontroli osób na granicach zewnętrznych, dzięki któremu zezwolenia na pobyt wydane przez państwa trzecie byłyby uznawane za równorzędne z wizą jednolitą do celów przejazdu tranzytem przez wspólny obszar lub krótkotrwałego pobytu na wspólnym obszarze.

(6)

W celu rozwiązania trudnej sytuacji znajdujących się w Szwajcarii i Liechtensteinie konsulatów państw członkowskich, które w pełni wprowadzają w życie dorobek Schengen, oraz nowych państw członkowskich powinno się wprowadzić uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu niektórych zezwoleń na pobyt wydanych przez władze Szwajcarii i Liechtensteinu za równorzędne z wizami jednolitymi lub krajowymi.

(3)

Obywatele państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pobyt wydane przez Szwajcarię i którzy podlegają obowiązkowi wizowemu zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.

(7)

Takie uznanie dokumentu powinno ograniczać się do celu przejazdu tranzytem i nie powinno mieć wpływu na możliwość wydawania przez państwo członkowskie wizy na pobyt krótkoterminowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L167 - 31 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 4/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

 • Dz. U. L167 - 29 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 3/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L167 - 26 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 20 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 24 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 22 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L167 - 20 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L167 - 18 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 230910

 • Dz. U. L167 - 16 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

 • Dz. U. L167 - 14 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L167 - 1 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.