Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 14

L 17/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposoby zarządzania kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

podstawie kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń będzie zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w dniach od 2 do 6 stycznia 2006 r. i przekazane Komisji dnia 16 stycznia 2006 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, w odniesieniu do okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., złożone po dniu 6 stycznia 2006 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2006 r.

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie na przywóz przez importerów tradycyjnych i przez nowych importerów w dniach od 2 do 6 stycznia 2006 r., na mocy art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, przekraczają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin. Należy zatem określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji w dnia 16 stycznia 2006 r. oraz ustalenie, na

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30.

21.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/15

ZAŁĄCZNIK I

Procent przyznania Pochodzenie produktów Bułgaria Rumunia Chiny Kraje trzecie z wyjątkiem Chin, Bułgarii i Rumunii

— importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) — nowi importerzy (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) 100 %

42,84 % — 7,09 %

100 % —

„—”: Żaden wniosek o wydanie pozwolenia nie został przekazany Komisji.

ZAŁĄCZNIK II

Daty Pochodzenie produktów Bułgaria Rumunia Chiny Kraje trzecie z wyjątkiem Bułgarii, Rumunii i Chin

— importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) — nowi importerzy (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) 1.1.2007 1.1.2007

1.1.2007 1.1.2007

1.1.2007 1.1.2007

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 30 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62) (1)

 • Dz. U. L17 - 27 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 61) (1)

 • Dz. U. L17 - 16 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54)

 • Dz. U. L17 - 13 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L17 - 11 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L17 - 9 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L17 - 6 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

 • Dz. U. L17 - 4 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 1 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.