Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54)

Data ogłoszenia:2006-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 16

Strona 1 z 8
L 17/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54) (2006/22/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej i stanowiące o poborze rozszerzonego cła z tytułu takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 (2) („rozporządzenie rozszerzające”), utrzymane rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000 (3) i zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (4),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 rozszerzenia cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (5) („rozporządzenie zwalniające”), utrzymanego przez rozporządzenie (WE) nr 1524/2000 i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55. (3) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39. (4) Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 1. (5) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

21.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/17

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego pewna liczba montowni rowerów złożyła wniosek zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej („rozszerzone cło antydumpingowe”). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym kolejne wykazy wnioskodawców (1), dla których, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, została zawieszona płatność rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu przez nich podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu. W następstwie ostatniego ogłoszenia wykazu stron poddanych weryfikacji (2) wskazano okres weryfikacji. Okres ten ustalono jako okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. dla stron mających siedzibę na terytorium 15 Państw Członkowskich przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. oraz jako okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. dla stron mających siedzibę w nowych Państwach Członkowskich. Do wszystkich stron poddanych weryfikacji rozesłano kwestionariusz z pytaniami o informacje dotyczące działalności montażowej prowadzonej w odnośnym okresie weryfikacji.

A. WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZAWIESZENIE UPRZEDNIO PRZYZNANO

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 30 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62) (1)

 • Dz. U. L17 - 27 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 61) (1)

 • Dz. U. L17 - 14 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L17 - 13 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L17 - 11 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L17 - 9 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L17 - 6 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

 • Dz. U. L17 - 4 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 1 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.