Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62) (1)

Data ogłoszenia:2006-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 30

L 17/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/24/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

drobiowego jest dozwolony, zważywszy na fakt, że ogniska azjatyckiego szczepu ptasiej grypy w Rumunii zostały ograniczone do obszaru delty Dunaju.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Nowe ogniska tej choroby pojawiły się w części terytorium Rumunii uznanej za wolną od ptasiej grypy. Część terytorium Rumunii, z której przywóz do Wspólnoty mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego powinien być w dalszym ciągu zabroniony, musi zatem objąć swoim zasięgiem część terytorium Rumunii znajdującą się na wschód i południe od łańcucha górskiego Karpat. Zważywszy, że Rumunia potwierdziła obecność choroby na swoim terytorium, należy zmienić tytuł decyzji 2005/710/WE. Należy zatem 2005/710/WE. odpowiednio zmienić decyzję

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem i wyrobami drobiowymi. Dnia 12 października 2005 r. Rumunia poinformowała Komisję o izolacji azjatyckiego szczepu wirusa ptasiej grypy pobranego z chorego osobnika wśród drobiu. Została zatem przyjęta decyzja Komisji 2005/710/WE z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (3).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/710/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „Decyzja Komisji 2005/710/WE z dnia 13 października 2005 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii”;

(2)

(3)

Decyzja ta została zmieniona w odniesieniu do wyznaczenia części terytorium Rumunii, z których przywóz do Wspólnoty mięsa drobiowego i produktów z mięsa

2) Załącznik zastępuje się tekstem w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

znajdującym

się

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 42. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/23/WE (patrz: str. 27 niniejszego Dziennika Urzędowego).

Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

21.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/31

Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 17/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Części terytorium Rumunii, o których mowa w art. 1 lit. a) i b) CZĘŚĆ A

Kod kraju ISO Nazwa kraju Opis części terytorium

RO

Rumunia

— Całe terytorium Rumunii

CZĘŚĆ B

Kod kraju ISO Nazwa kraju Opis części terytorium

RO

Rumunia

W Rumunii powiaty: — Argeş — Bacău — Botoşani — Brăila — Bucureşti — Buzău — Călăraşi — Constanţa — Dâmboviţa — Dolj — Galaţi — Giurgiu — Gorj — Ialomiţa — Iaşi — Ilfov — Mehedinţi — Neamţ — Olt — Prahova — Suceava — Teleorman — Tulcea — Vâlcea — Vaslui — Vrancea”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 27 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 61) (1)

 • Dz. U. L17 - 16 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54)

 • Dz. U. L17 - 14 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L17 - 13 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L17 - 11 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L17 - 9 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L17 - 6 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

 • Dz. U. L17 - 4 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 1 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.