Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

Data ogłoszenia:2006-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 6

L 17/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 103/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustalające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz bydła dojrzałego (2), w szczególności jego art. 6 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dodatkowe przepisy precyzujące definicję klas uformowania i klas otłuszczenia określone w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 są zgodne z wykazem zawartym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (EWG) nr 2930/81 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2930/81 z dnia 12 października 1981 r. przyjmujące dodatkowe przepisy dla stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz bydła dojrzałego (3) zostało znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane. W celu zapewnienia jednolitej klasyfikacji tusz bydła dojrzałego na obszarze Wspólnoty konieczne jest przyjęcie bardziej precyzyjnych definicji klas budowy i klas pokrycia tłuszczem.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1026/91 (Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2). (3) Dz.U. L 293 z 13.10.1981, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2237/91 (Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 11). (4) Patrz: załącznik II.

21.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/7

ZAŁĄCZNIK I 1. UFORMOWANIE Stopień rozwoju profili tuszy, w szczególności jej istotnych części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa budowy Cechy dodatkowe

S Wybitne

Udziec:

bardzo mocno zaokrąglony „podwójnie” umięśniony wyraźnie oddzielne wiązki mięśni bardzo szeroki i bardzo gruby aż do łopatki

Zrazowa wewnętrzna wystaje bardzo wyraźnie ponad spojenie miedniczne (symphisis pelvis) Część krzyżowa bardzo zaokrąglona

Grzbiet:

Łopatka: bardzo mocno zaokrąglona E Doskonałe Udziec: bardzo zaokrąglony Zrazowa wewnętrzna wystaje wyraźnie ponad spojenie miedniczne (symphisis pelvis) Część krzyżowa bardzo zaokrąglona

Grzbiet:

szeroki i bardzo gruby aż do łopatki

Łopatka: bardzo zaokrąglona U Bardzo dobre Udziec: Grzbiet: zaokrąglony szeroki i gruby aż do łopatki Zrazowa wewnętrzna wystaje ponad spojenie miedniczne (symphisis pelvis) Część krzyżowa zaokrąglona

Łopatka: zaokrąglona R Dobre Udziec: Grzbiet: dobrze rozwinięty wciąż gruby, ale węższy przy łopatce Zrazowa wewnętrzna i część krzyżowa lekko zaokrąglone

Łopatka: dość dobrze rozwinięta O Dość dobre Udziec: Grzbiet: średnio rozwinięty do słabo rozwiniętego średnio gruby do wąskiego Część krzyżowa: profil prosty

Łopatka: średnio rozwinięta do prawie płaskiej P Słabe Udziec: Grzbiet: słabo rozwinięty wąski z widocznymi kośćmi

Łopatka: płaska z widocznymi kośćmi

2. STOPIEŃ OTŁUSZCZENIA Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie klatki piersiowej

Klasa otłuszczenia Cechy dodatkowe

1 Bardzo małe 2 Małe 3 Średnie 4 Duże 5 Bardzo duże

Brak tłuszczu w jamie klatki piersiowej W jamie klatki piersiowej mięśnie między żebrami wyraźnie widoczne W jamie klatki piersiowej mięśnie między żebrami jeszcze widoczne Wyraźne smugi tłuszczu na udźcu. W jamie klatki piersiowej mięśnie między żebrami mogą być poprzerastane tłuszczem Udziec niemal całkowicie pokryty tłuszczem, tak że smugi tłuszczu nie są wyraźnie widoczne. W jamie klatki piersiowej mięśnie między żebrami poprzerastane tłuszczem

L 17/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2006

ZAŁĄCZNIK II Uchylone rozporządzenie i jego zmiana

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2930/81 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/91

(Dz.U. L 293 z 13.10.1981, str. 6) (Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 11)

ZAŁĄCZNIK III Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 2930/81

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 — Artykuł 2 Załącznik — —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 17 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 30 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca po raz drugi decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 62) (1)

 • Dz. U. L17 - 27 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 61) (1)

 • Dz. U. L17 - 16 z 200621.1.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 54)

 • Dz. U. L17 - 14 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 107/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L17 - 13 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 106/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L17 - 11 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L17 - 9 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 104/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L17 - 4 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 102/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 1 z 200621.1.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 101/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii, na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) wysyłanej z Brazylii i z Izraela, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Brazylii lub Izraela

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.