Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do niektórych nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

Data ogłoszenia:2006-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 14

L 170/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 928/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do niektórych nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wymiany listów, konieczna jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 32/2000.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przyjętymi w ramach GATT oraz niektórymi innymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi, ustanawiające szczegółowe zasady dostosowywania kontyngentów i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1808/95 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2006/333/WE (2) Rada zatwierdziła porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., dotyczące modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 711/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., dotyczącego modyfikacji koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3), przewiduje rozpoczęcie stosowania nowych kontyngentów taryfowych po upływie sześciu tygodni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zatem niniejsze rozporządzenie wykonawcze Komisji powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki przewiduje nowe roczne kontyngenty taryfowe na niektóre towary.

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 32/2000 otworzyło i ustaliło zarządzanie przyjętymi w ramach GATT wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do stosowania zgodnie z porządkiem chronologicznym dat zgłoszeń celnych.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Aby wprowadzić w życie niektóre nowe kontyngenty taryfowe przewidziane w porozumieniu w formie Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 22 czerwca 2006 r.

(3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 1.

(1) Dz.U. L 5 z 8.1.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2158/2005 (Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 61). (2) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13.

23.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

L 170/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2006

ZAŁĄCZNIK W tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 dodaje się następujące wiersze: „09.0084 1702 50 00 Fruktoza chemicznie czysta Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane, lub przygotowane inaczej, z wyłączeniem makaronów nadziewanych objętych podpozycjami 1902 20 10 i 1902 20 30; kuskus, nawet przygotowany Przetwory spożywcze ze zbóż od 1 stycznia do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 grudnia 1 253 tony 20

09.0085

1806

107 ton

43

09.0086

1902 11 00 1902 19 1902 20 91 1902 20 99 1902 30 1902 40

od 1 stycznia do 31 grudnia

532 tony

11

09.0087

1901 90 99 1904 30 00 1904 90 80 1905 90 20 2106 90 98

od 1 stycznia do 31 grudnia

191 ton

33

09.0088

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

od 1 stycznia do 31 grudnia

921 ton

18”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 25 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L170 - 23 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L170 - 21 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L170 - 19 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L170 - 17 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L170 - 12 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

 • Dz. U. L170 - 8 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L170 - 7 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L170 - 5 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 874/2006

 • Dz. U. L170 - 3 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L170 - 1 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.