Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 171 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

Data ogłoszenia:2006-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 171 POZ 1

Strona 1 z 22
23.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 42, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dane odnoszące się do wydatków i dochodów wyrażonych zarówno w EUR, jak i w walucie, w jakiej zostały one dokonane lub otrzymane. Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi, w szczególności z powodu gromadzenia przez państwa członkowskie środków finansowych na pokrycie wydatków, określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, lub otrzymywania zaliczek przeznaczonych na wydatki określone w art. 4 wspomnianego rozporządzenia przed sfinansowaniem tych wydatków przez Komisję w formie zwrotów poniesionych wydatków, należy przewidzieć, że państwa członkowskie gromadzą informacje niezbędne do dokonania tych zwrotów oraz przechowują je do dyspozycji Komisji w miarę jak dokonywane są wydatki i osiągane są dochody lub w regularnych odstępach czasu przekazują je Komisji. Należy uwzględnić w tym względzie szczególne sposoby zarządzania EFRG i EFRROW oraz należy zorganizować dostęp do informacji i przekazywanie Komisji informacji przez państwa członkowskie w terminach dostosowanych do sposobu zarządzania każdego z Funduszy, bez uszczerbku dla wymogu państw członkowskich dotyczącego przechowywania do dyspozycji Komisji informacji zebranych w celu odpowiedniego nadzoru zmian wydatków. Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia księgowości przez agencje płatnicze obejmują szczegółowe dane wymagane do zarządzania funduszami wspólnotowymi i ich kontroli; ponieważ w celu dokonania zwrotów wydatków nie wymaga się szczegółowych informacji. Należy w związku z tym wyszczególnić niektóre informacje i dane dotyczące wydatków, które będą finansowane przez EFRG i EFRROW, i które należy przekazywać Komisji w regularnych odstępach czasu. Przesyłanie informacji przez państwa członkowskie Komisji musi jej pozwolić na bezpośrednie wykorzystanie przekazywanych informacji, i w możliwie najskuteczniejszy sposób, w celu zarządzania księgowością EFRG i EFRROW, jak również związanych z tym płatności. Aby osiągnąć ten cel, informacje są udostępniane i przekazywane między państwami członkowskimi a Komisją drogą elektroniczną lub cyfrową. Jednakże w przypadku przekazywania informacji innymi sposobami, które mogą być uznane za konieczne, należy określić przypadki uzasadniające ten wymóg.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 utworzono Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) działające w ramach podziału zarządzania wydatkami i dochodami przeznaczonymi na określony cel z budżetu wspólnotowego. Wspomniane rozporządzenie ustanawia ogólne warunki i zasady mające zastosowanie do prowadzenia kont, deklaracji wydatków i dochodów przez agencje płatnicze, jak również określa zwrot tych wydatków przez Komisję. Wspomniane zasady i warunki muszą być określone z rozróżnieniem na szczegółowe wspólne zasady stosowania dwóch Funduszy oraz na szczegółowe wspólne zasady dotyczące każdego z nich. W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania środkami przeznaczonymi w budżecie Wspólnot Europejskich na dwa Fundusze, każda agencja płatnicza musi prowadzić księgowość, która obejmowałaby wyłącznie wydatki finansowane przez EFRG z jednej strony i EFRROW z drugiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 171 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L171 - 90 z 200623.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW

  • Dz. U. L171 - 35 z 200623.6.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.