Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2383)

Data ogłoszenia:2006-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 15

24.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2383) (2006/428/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2,

(4)

Artykuł 2 decyzji 2001/574/WE zawiera wymóg, aby decyzja ta została przejrzana do dnia 31 grudnia 2006 r., w świetle postępu technicznego w dziedzinie systemów znakowania i z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania oszukańczemu wykorzystywaniu olejów mineralnych zwolnionych z podatku akcyzowego lub podlegających obniżonej stawce podatku akcyzowego. W ramach procesu przeglądu przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie są ogólnie zadowolone z tego, że Solvent Yellow 124 spełnia swój cel przeciwdziałania oszukańczemu wykorzystywaniu olejów mineralnych zwolnionych z podatku akcyzowego lub podlegających obniżonej stawce podatku akcyzowego. Nie zostały zgłoszone żadne problemy dla zdrowia lub środowiska naturalnego związane z Solvent Yellow 124. Dotychczas nie przedstawiono lub nie poparto odpowiednimi informacjami naukowymi żadnego produktu jako potencjalnego produktu zamiennego dla Solvent Yellow 124, który spełniałby wszystkie kryteria, na podstawie których Solvent Yellow 124 został wybrany wspólnym znacznikiem skarbowym. W związku z tym Solvent Yellow 124 nadal powinien być stosowany jako wspólny znacznik skarbowy w rozumieniu dyrektywy 95/60/WE i z zastrzeżeniem warunków wymienionych w tej dyrektywie. Niniejsza decyzja nie zwalnia żadnego przedsiębiorstwa ze zobowiązań wynikających z artykułu 82 traktatu. Należy uwzględnić możliwości, jakie stwarza rozwój nauki i w tym celu wyznaczyć termin przeglądu niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności w celu zapobiegania praktykom uchylania się od zobowiązań podatkowych, dyrektywa 95/60/WE przewiduje wspólny system znakowania umożliwiający identyfikację olejów napędowych, objętych kodem CN 2710 00 69, oraz nafty, objętej kodem CN 2710 00 55, dopuszczonych do obrotu ze zwolnieniem z podatku akcyzowego lub podlegających obniżonej stawce podatku akcyzowego. Począwszy od 2002 r. pierwszy kod został podzielony na kody CN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49, w celu uwzględnienia zawartości siarki w olejach napędowych do silników, a drugi kod transponowany jako kod CN 2710 19 25. Decyzja Komisji 2001/574/WE (2) ustanawia produkt kreślony nazwą naukową N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl[o]azobenzeno-4-amina (Solvent Yellow 124) wpólnym znacznikiem skarbowym, przewidzianym dyrektywą 95/60/WE, do znakowania olejów napędowych i nafty, od których nie jest pobierany podatek w pełnym wymiarze stawki stosowanej do takich olejów mineralnych wykorzystywanych jako materiał pędny.

(5)

(6)

(2)

(7)

(8)

(1) Dz. U. L 291 z 6.12.1995, str. 46. (2) Dz. U. L 203 z 28.7.2001, str. 20. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/900/WE (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 107).

(9)

L 172/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2006

(10)

Jednakże przegląd niniejszej decyzji nastąpi we wcześniejszym terminie, w przypadku gdy okaże się, że Solvent Yellow 124 powoduje dodatkowe szkody dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Do celów jasności i przejrzystości decyzja 2001/574/WE powinna zatem zostać zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostanie przejrzana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r., w świetle postępu technicznego w dziedzinie systemów znakowania i z uwzględnieniem konieczności przeciwdziałania oszukańczemu wykorzystywaniu olejów mineralnych zwolnionych z podatku akcyzowego lub podlegających obniżonej stawce podatku akcyzowego. Przegląd nastąpi we wcześniejszym terminie, w przypadku gdy okaże się, że Solvent Yellow 124 powoduje dodatkowe szkody dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Artykuł 3 Uchyla się decyzję 2001/574/WE.

(11)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wspólnym znacznikiem skarbowym, przewidzianym dyrektywą Rady 95/60/WE, do znakowania olejów napędowych objętych kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 i 2710 19 49 oraz nafty objętej kodem CN 2710 19 25 jest Solvent Yellow 124, określony w Załączniku do niniejszej decyzji. Państwa członkowskie ustalają poziom oznaczania na co najmniej 6 mg i nie więcej niż 9 mg znacznika na litr oleju mineralnego.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK 1. Identyfikacja zgodnie z Colour Index: Solvent Yellow 124. 2. Nazwa chemiczna: N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etyl[o]azobenzeno-4-amina.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 17 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2411) (1)

 • Dz. U. L172 - 14 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L172 - 13 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L172 - 11 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L172 - 9 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L172 - 6 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 3 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 1 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.