Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2411) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 17

24.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2411)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/429/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystystyk Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Zatrudnienia Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej, Bank Światowy oraz Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) powinny zostać uznane za instytucje spełniające wymagane warunki i dlatego powinny zostać dodane do wykazu agencji, organizacji i instytucji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 831/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Poufności Danych Statystycznych,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002 z dnia 17 maja 2002 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (2) ma na celu ustalenie, do celów przygotowania wniosków statystycznych w celach naukowych, warunków, na których może zostać przyznany dostęp do poufnych danych przekazywanych instytucji Wspólnoty, a także zasad współpracy pomiędzy Wspólnotą a organami krajowymi w celu ułatwienia takiego dostępu. Decyzja Komisji 2004/452/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (3), określiła wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych. Departament nauk politycznych College’u Baruch na Uniwersytecie Nowego Jorku (City University of New York, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki), Niemiecki Bank Centralny, Jednostka ds. Analizy Sytuacji

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/452/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 52 z 22.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 133 z 18.5.2002, str. 7. (3) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/746/WE (Dz.U. L 280 z 25.10.2005, str. 16).

L 172/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Instytucje, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych Europejski Bank Centralny Hiszpański Bank Centralny Włoski Bank Centralny Uniwersytet Cornell (stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Departament nauk politycznych College’u Baruch na Uniwersytecie Nowego Jorku (City University of New York, stan Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) Niemiecki Bank Centralny Jednostka ds. Analizy Sytuacji Zatrudnienia Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Komisji Europejskiej Uniwersytet w Tel Awiwie (Izrael) Bank Światowy”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 15 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2383)

 • Dz. U. L172 - 14 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L172 - 13 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L172 - 11 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L172 - 9 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L172 - 6 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 3 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 1 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.