Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

Data ogłoszenia:2006-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 6

L 172/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 936/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Właściwy przebieg procedury przetargowej w odniesieniu do wywozu nakazuje przewidzieć minimalną ilość, a także termin i formę przekazania ofert złożonych w siedzibach właściwych instytucji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit pierwszy,

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku zbóż, wskazane jest ogłoszenie przetargu na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (2).

Artykuł 1 1. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, przystępuje się do przetargu na refundację wywozową.

(2)

Zasady zastosowania procedury przetargowej przy ustalaniu refundacji wywozowej zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95. Wśród zobowiązań związanych z przetargiem znajduje się obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz i wniesienia zabezpieczenia. Wysokość zabezpieczenia powinna zostać ustalona.

2. Przetarg odnosi się do pszenicy zwyczajnej przeznaczonej na wywóz do państw trzecich z wyjątkiem Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (3) a także Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Lichtensteinu, Rumunii oraz Szwajcarii.

3. Przetarg otwarty jest do 28 czerwca 2007 r. W okresie jego trwania przeprowadza się przetargi cotygodniowe, dla których ilości i terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.

(3)

Należy określić szczególny okres ważności pozwoleń wydanych w ramach niniejszego przetargu. Ważność ta powinna odpowiadać potrzebom rynku światowego w roku gospodarczym 2006/2007.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 4 akapitu drugiego rozporządzenia (WE) nr 1501/95 termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa 6 lipca 2006 r.

(4)

W celu zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich zainteresowanych stron należy przewidzieć jednakowy okres ważności wydanych pozwoleń.

Artykuł 2 Oferta jest ważna tylko wtedy, kiedy obejmuje ilość wynoszącą co najmniej 1 000 ton.

(5)

By zapobiec ponownemu przywozowi, refundacje należy ustalać wyłącznie do wywozu do niektórych państw trzecich.

Artykuł 3 Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit a) rozporządzenia (WE) nr 1501/95, wynosi 12 EUR za tonę.

(3) Włącznie z Kosowem, tak jak zostało ono określone w rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

24.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/7

Artykuł 4 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (1) pozwolenia na wywóz, wydane zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95, w celu określenia okresu ich ważności uznaje się za wydane w dniu złożenia oferty. 2. Pozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. 1, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie. Artykuł 5 Państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji złożone oferty najpóźniej w półtorej godziny po wygaśnięciu

terminu cotygodniowego składania ofert, przewidzianego w ogłoszeniu o przetargu, wykorzystując do tego formularz zamieszczony w Załączniku. W przypadku braku ofert państwa członkowskie informują o tym Komisję w terminie wyznaczonym w poprzednim akapicie. Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem belgijskim. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7).

L 172/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2006

ZAŁĄCZNIK Przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 936/2006) (Ostateczny termin składania ofert)

1 Kolejne numery oferentów 2 Ilości w tonach 3 Wysokość refundacji wywozowej (euro/tonę)

1 2 3 itd.

(*) Proszę przesłać do DG AGRI (D.2).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 17 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2411) (1)

 • Dz. U. L172 - 15 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2383)

 • Dz. U. L172 - 14 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L172 - 13 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L172 - 11 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L172 - 9 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L172 - 3 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 1 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.