Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 937/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2006-06-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 9

24.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 937/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

stwierdzić, skąd pochodzi produkt, należy wziąć pod uwagę środki kontroli wprowadzone przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz upewnić się, że wymóg posiadania przy przywozie świadectwa pochodzenia wydanego przez te ostatnie został spełniony zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Na mocy porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV: 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (2), przyjętego decyzją Rady nr 2006/333/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do ustanowienia na każdy rok kalendarzowy kontyngentu taryfowego z zastosowaniem stawek celnych obniżonych w stosunku do wspólnej taryfy zewnętrznej, w wysokości 16 % ad valorem w odniesieniu do glutenu kukurydzianego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, objętego podpozycją CN ex 2303 10 11 nomenklatury celnej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej.

Artykuł 1 W odniesieniu do przywozu glutenu kukurydzianego objętego podpozycją CN ex 2303 10 11 (poddział TARIC 10), pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, obowiązuje stawka celna w wysokości 16 % ad valorem w ramach kontyngentu taryfowego 10 000 ton netto w każdym roku kalendarzowym począwszy od 2006 roku.

Zarządzany kontyngent taryfowy posiada numer porządkowy 09.0090.

(2)

W celu zapewnienia właściwego zarządzania wyżej wymienionym kontyngentem taryfowym należy przewidzieć możliwość skorzystania z niego przez podmioty gospodarcze zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4), pozwalając na jego stosowanie według dat przyjęcia zgłoszeń celnych.

Artykuł 2 1. Kontyngentem taryfowym, o którym mowa w art. 1, zarządza Komisja zgodnie z art. 308a–308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(3)

Pochodzenie produktów jest określane zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie. Aby

2. Korzystanie z kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1, jest uzależnione od przedłożenia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe organy Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z przepisami art. 55–65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Pochodzenie produktów objętych niniejszym rozporządzeniem określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13. (4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 172/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.6.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 172 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L172 - 17 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2411) (1)

 • Dz. U. L172 - 15 z 200624.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiająca wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2383)

 • Dz. U. L172 - 14 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 940/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L172 - 13 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 939/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 kwotę pomocy w odniesieniu do gruszek przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. L172 - 11 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999, w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L172 - 6 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 936/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 3 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 935/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dz. U. L172 - 1 z 200624.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 934/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.