Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 3

Strona 1 z 2
28.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), panel WTO i Organ Apelacyjny WTO zadecydowały, że mrożone kawałki drobiowe o zawartości soli 1,2–3 % masy objęte są w ramach porozumienia taryfowego pozycją 0210 planu taryfowego Wspólnoty.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

(5)

Zagadnienia ogólnego zakresu interpretacji pozycji 0210 oraz klasyfikacji tych towarów były podejmowane przez Wspólnotę Europejską w odpowiednich organach Światowej Organizacji Celnej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/94 z dnia 9 marca 1994 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2) wprowadziło dodatkową uwagę 8 do działu 2 Nomenklatury Scalonej w celu wyjaśnienia klasyfikacji solonego mięsa i podrobów jadalnych objętych kodem CN 0210 („mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów”). W 1995 r. nastąpiła zmiana numeru tej uwagi dodatkowej na uwagę dodatkową 7.

W celu dostosowania prawa wspólnotowego do obecnych zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, zgodnie z interpretacją odpowiednich organów WTO, należy zmienić uwagę dodatkową 7 do działu 2 w odniesieniu do mięsa i podrobów objętych podpozycją 0210 99. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla ostatecznych skutków wszelkich decyzji podjętych w związku z powyższym przez odpowiednie organy Światowej Organizacji Celnej.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(2)

Uwaga dodatkowa 7 została zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1871/2003 z dnia 23 października 2003 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3) w celu wyjaśnienia, w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że solenie w rozumieniu pozycji 0210 ma zapewnić długoterminową konserwację.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2002 klasyfikujące kawałki drobiowe bez kości, mrożone i nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli wynosi 1,2–1,9 % masy, objęte kodem CN 0207 14 10, wygasa z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i w związku z powyższym należy je uchylić.

(9) (3)

Komisja przyjęła w 2002 r. rozporządzenie (WE) nr 1223/2002 z dnia 8 lipca 2002 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej (4), zgodnie z którym kawałki drobiowe, mrożone i nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż 1,2–1,9 % masy, są objęte kodem CN 0207 14 10.

(4)

W następstwie uwag do rozporządzenia (WE) nr 1223/2002, zgłoszonych przez niektóre kraje wywozu

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2006 (Dz.U. L 154 z 8.6.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 68 z 11.3.1994, str. 15. (3) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 5. (4) Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 8.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2006 r., z końcem racjonalnie uzasadnionego terminu przyznanego Wspólnocie przez WTO na dostosowanie się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 9 z 200628.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/439/WPZiB z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L174 - 7 z 200628.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2875)

 • Dz. U. L174 - 5 z 200628.6.2006

  Dyrektywa Rady 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L174 - 1 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.