Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 175 POZ 86

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 175 POZ 86

Strona 1 z 2
L 175/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 42/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. (1)

(2)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1053/2003 z dnia 19 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (2).

(3)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1128/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania środków przejściowych (3).

(4)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1139/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie programów monitorujących oraz materiału szczególnego ryzyka (4).

(5)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające załączniki I, IV i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1326/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz żywienia zwierząt (5).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 92 z 30.3.2006, str. 17. 152 z 20.6.2003, str. 8. 160 z 28.6.2003, str. 1. 160 z 28.6.2003, str. 22. 173 z 11.7.2003, str. 6.

(1) (2) (3) (4) (5)

29.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/87

(6)

W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1809/2003 z dnia 15 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przywozu żywego bydła oraz produktów pochodzenia bydlęcego, owczego i koziego z Kostaryki i Nowej Kaledonii (1). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2003 z dnia 30 października 2003 r. zmieniające załączniki VII, VIII i IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie handlu i przywozu owiec i kóz oraz środków stosowanych w przypadku potwierdzenia wystąpienia pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u bydła, owiec i kóz (2). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u owiec i kóz (3). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymiany handlowej hodowlanymi owcami i kozami (4). Rozporządzenie (WE) nr 1234/2003 uchyla decyzję Rady 2000/766/WE (5) oraz decyzję Komisji 2001/9/WE (6), które są uwzględnione w porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach porozumienia. Niniejsza decyzja nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W rozdziale I załącznika I do porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) w części 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 175 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 105 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 104 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 103 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 101 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 100 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 99 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 97 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 95 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 94 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 92 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 91 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 89 z 200629.6.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L175 - 83 z 200629.6.2006

  Decyzja nr 207 z dnia 7 kwietnia 2006 r. dotycząca interpretacji art. 76 i art. 79 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art. 10 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 dotyczących kumulacji świadczeń i zasiłków rodzinnych (2)

 • Dz. U. L175 - 81 z 200629.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących między innymi z Rumunii

 • Dz. U. L175 - 77 z 200629.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik 12 Wspólnych instrukcji konsularnych i załącznik 14a Wspólnego podręcznika w sprawie pobieranych opłat odpowiadających kosztom administracyjnym rozpatrywania wniosków wizowych

 • Dz. U. L175 - 61 z 200629.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (1)

 • Dz. U. L175 - 58 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 961/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L175 - 56 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 960/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. określające ilości dostępne w drugim półroczu 2006 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

 • Dz. U. L175 - 54 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 959/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 647/2006 dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych kwietnia 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L175 - 49 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 958/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczące stałego przetargu na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007

 • Dz. U. L175 - 45 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 48/90

 • Dz. U. L175 - 41 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 94/92 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne, uzyskane metodą produkcji ekologicznej w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L175 - 39 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 4 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali pochodzących z Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy, uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 i (WE) nr 348/2000, kończące przeglądy okresowe i przeglądy wygaśnięcia ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz kończące przeglądy okresowe ceł antydumpingowych na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii oraz z Chorwacji i Ukrainy

 • Dz. U. L175 - 1 z 200629.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno, oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.