Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 18 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/16)

Data ogłoszenia:2006-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 18 POZ 1

Strona 1 z 16
23.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 18/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/16) (2006/21/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 105 ust. 2 tiret pierwsze i czwarte oraz art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 17, art. 18 oraz art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

również procedury rozstrzygania sporów. Implementacja i weryfikacja niniejszych wytycznych powinna ograniczać się do powyższych zmian.

(3)

Artykuł 105 ust. 2 tiret pierwsze Traktatu i art. 3 ust. 1 tiret pierwsze Statutu stanowią, iż jedno z podstawowych zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) stanowi definiowanie i urzeczywistnianie polityki pieniężnej Wspólnoty.

Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) podlega ramom prawnym stosowanym od dnia rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej. Wytyczne EBC/2001/3 z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (1) od dnia ich przyjęcia były już kilkakrotnie zmieniane i w celu zachowania jasności i przejrzystości powinny zostać ponownie ujednolicone. W celu uwzględnienia najnowszych tendencji w rozwoju regulacji prawnej systemu TARGET niniejsze wytyczne zawierają również szereg koniecznych zmian dotyczących takich kwestii, jak wykluczenie uczestników z systemów rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), dostęp do systemu TARGET uzyskiwany przez podmioty z siedzibą w krajach trzecich, dni funkcjonowania systemu TARGET, definicje bliskich powiązań, zawieszenia dostępu do kredytu śróddziennego, jak

(4)

W myśl art. 105 ust. 2 tiret czwarte Traktatu oraz art. 3 ust. 1 tiret czwarte Statutu kolejnym podstawowym zadaniem ESBC jest popieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.

(5) (2)

Artykuł 22 Statutu stanowi, iż Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne mogą stwarzać udogodnienia w celu zapewnienia skuteczności i rzetelności systemów rozliczeń i płatności w ramach Wspólnoty i z innymi krajami.

(6)

(1)

Dz.U. L 140 z 24.5.2001, str. 72. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2005/1 (Dz.U. L 30 z 3.2.2004, str. 21).

Realizacja jednolitej polityki pieniężnej wymaga ukształtowania mechanizmów płatności w taki sposób, aby możliwe było za ich pośrednictwem terminowe i bezpieczne dokonywanie operacji polityki pieniężnej pomiędzy krajowymi bankami centralnymi a instytucjami kredytowymi, jak również aby mechanizmy te były czynnikiem wzmacniającym jednolitość rynku pieniężnego w strefie euro.

L 18/2

(7)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej —

23.1.2006

Tak określone cele uzasadniają ukształtowanie mechanizmu płatności działającego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa, bardzo krótkiego czasu realizacji zleceń i niskich kosztów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

„instytucja sektora publicznego” – podmiot wchodzący w skład „sektora publicznego” w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określającego definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (2) , „przedsiębiorstwo inwestycyjne” – przedsiębiorstwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 18 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.