Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r. odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG prowadzonego przeciwko SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV i Intech EDM AG (Sprawa nr C.37.667 – Grafit specjalny) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5083)

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 20

Strona 1 z 6
L 180/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 grudnia 2002 r. odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG prowadzonego przeciwko SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV i Intech EDM AG (Sprawa nr C.37.667 – Grafit specjalny) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5083)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i niderlandzkim są autentyczne)

(2006/460/WE) Dnia 17 grudnia 2002 r. Komisja przyjęła decyzję związaną z postępowaniem na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) niniejszym Komisja publikuje nazwy stron oraz główną treść decyzji, mając na uwadze uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich interesów gospodarczych. Niepoufna wersja pełnego tekstu decyzji w autentycznych językach postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej DG COMP (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html).

1. KRÓTKI OPIS NARUSZENIA 1.1. Adresaci (1) Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw: Z powodu kartelu mającego wpływ na rynek grafitu specjalnego izostatycznego: — GrafTech International, Ltd, — SGL Carbon AG, — Le Carbone-Lorraine SA, — Ibiden Co., Ltd, — Tokai Carbon Co., Ltd, — Toyo Tanso Co., Ltd, — Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd, — Intech EDM BV/Intech EDM AG. (3) (2)

1.2. Charakter naruszenia Sprawa dotyczy dwóch ustanowionych karteli zawiązanych odpowiednio pomiędzy producentami specjalnego grafitu izostatycznego i prasowanego. Komisja zebrała dowody na to, że od lipca 1993 r. do lutego 1998 r. w przypadku kartelu grafitu izostatycznego oraz od lutego 1993 r. do listopada 1996 r. w przypadku grafitu prasowanego uczestnicy kartelu uzgodnili ceny docelowe produktów oraz wymienili się informacjami handlowymi, między innymi na temat wielkości sprzedaży. Te dwa kartele objęły działaniem cały świat. Niniejsza decyzja dotyczy naruszeń dokonanych na terenie Wspólnoty, a także w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego od dnia 1 stycznia 1994 r.

Z powodu kartelu mającego wpływ na rynek grafitu specjalnego prasowanego: — SGL Carbon AG, — GrafTech International, Ltd.

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

Obydwa naruszenia polegają na uczestnictwie wyżej wymienionych adresatów w trwających umowach i/lub wspólnych działaniach naruszających postanowienia art. 81 ust. 1 Traktatu WE (od lutego 1986 r.) i art. 53 Porozumienia EOG (od stycznia 1994 r.) na całym obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach których uzgodnili oni docelowe ceny produktów, uzgodnili podwyżki cen, wymienili się informacjami na temat wielkości sprzedaży oraz innymi informacjami handlowymi oraz monitorowali i egzekwowali swoje ustalenia. Ustalenia odnośnie do rynku grafitu izostatycznego dotyczyły również uzgodnień warunków handlowych i – w szczególności na szczeblu lokalnym – okazjonalnie dokonywanych pomiędzy sobą podziałów stref wpływów.

4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/21

1.3. Produkt (4) „Grafity specjalne” to ogólny termin szeroko stosowany w przemyśle i oznaczający grupę produktów grafitowych przeznaczonych do różnych zastosowań. Produkty z grafitu specjalnego klasyfikuje się często według sposobu produkcji grafitu: grafit izostatyczny (produkowany drogą formowania izostatycznego) stosowany w elektrodach EDM, kokilach do ciągłego odlewania, form do prasowania na gorąco, zastosowań półprzewodnikowych oraz grafit prasowany (produkowany drogą prasowania) stosowany w anodach i katodach elektrolitycznych, łodziach, misach spiekalniczych, tyglach. Niniejsze postępowanie dotyczy grafitu specjalnego, izostatycznego i prasowanego, w blokach całych i ciętych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 20064.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni połowowych w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2438)

 • Dz. U. L180 - 19 z 20064.7.2006

  Nota dotycząca wejścia w życie Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L180 - 16 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 4 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L180 - 13 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1008/2006 w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L180 - 3 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L180 - 1 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.