Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni połowowych w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2438)

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 25

4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni połowowych w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2438)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2006/461/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 9 załącznika IIC, a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z przedłożonymi danymi, Zjednoczonemu Królestwu należy przyznać 12 dodatkowych dni na morzu w okresie między dniem 1 lutego 2006 r. a 31 stycznia 2007 r. dla statków posiadających na pokładzie takie włoki ramowe. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Punkt 7 załącznika IIC do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 określa maksymalną liczbę dni (216), podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm lub stałe sieci o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 220 mm, mogą przebywać w strefie ICES VIIe od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r. Punkt 9 tego Załącznika umożliwia Komisji przyznanie państwom członkowskim dodatkowej liczby dni połowowych, podczas których statek może przebywać na obszarze, i posiadać na pokładzie takie włoki ramowe lub stałe sieci, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. Zjednoczone Królestwo przedłożyło dane świadczące o zmniejszeniu w 2006 r. o 5 % możliwości floty przebywającej w tym obszarze i posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm.

Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Zjednoczonego Królestwa i posiadający na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż 80 mm może przebywać w strefie ICES VIIe, określona w tabeli I załącznika IIC do rozporządzenia (WE) nr 51/2006, zostaje zmieniona na 228 dni w roku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2006 r.

(3)

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2006 (Dz.U. L 167 z 20.6.2006, str. 16).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 20 z 20064.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r. odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG prowadzonego przeciwko SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV i Intech EDM AG (Sprawa nr C.37.667 – Grafit specjalny) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5083)

 • Dz. U. L180 - 19 z 20064.7.2006

  Nota dotycząca wejścia w życie Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L180 - 16 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 4 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L180 - 13 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1008/2006 w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L180 - 3 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L180 - 1 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.