Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 3

Strona 1 z 4
4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze jaj (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Maksymalne ilości, które mogą zostać objęte rekompensatą finansową w odniesieniu do każdego z nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, są ustalane przez Komisję po rozpatrzeniu wniosków państw członkowskich.

(6)

Przepisy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewidujące przyjęcie przedmiotowych środków obowiązują od dnia 11 maja 2006 r. Należy zatem także przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia od tego dnia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

W wyniku zaistnienia przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy (H5N1), które występowały od 2005 r. na obszarach znajdujących się w pobliżu terytorium Wspólnoty i od lutego 2006 r. na terenie kilku państw członkowskich, spożycie mięsa drobiowego i, w mniejszym stopniu, jaj znacznie spadło w niektórych państwach członkowskich. Znaczny i szybki spadek spożycia mięsa drobiowego spowodował spadek cen. Rynek mięsa drobiowego jest z tego powodu poważnie zakłócony. Ponieważ poważne zakłócenia rynku związane są z utratą zaufania konsumenta wynikającą z istnienia zagrożeń dla zdrowia zwierząt, właściwe jest zatem podjęcie, na wniosek zainteresowanych państw członkowskich, nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 i przyznanie pomocy mogącej zrekompensować część strat finansowych spowodowanych zniszczeniem jaj wylęgowych lub likwidacją piskląt, przedwczesnym ubojem części stad hodowlanych, czasowym zmniejszeniem produkcji lub ubojem młodych kur niosek, wziąwszy pod uwagę środki bezpieczeństwa biologicznego wymagane zapobiegawczo przez niektóre państwa członkowskie. Wyprodukowane jaja wylęgowe przetworzone na przetwory jajeczne muszą podlegać rekompensacie niższej niż rekompensata, którą objęte są zniszczone jaja wylęgowe.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Zniszczenie jaj wylęgowych objętych kodami CN 0407 00 11 i 0407 00 19 jest uznane za nadzwyczajny środek wsparcia rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

(2)

(3)

2. Rekompensata za zniszczenie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby sztuk określonej w załączniku I i w okresie ustalonym we wspomnianym załączniku.

Maksymalna kwota rekompensaty jest ustalona ryczałtowo w wysokości:

a) 0,15 EUR za jajo wylęgowe „kurcząt standardowych” objęte kodem CN 0407 00 19;

(4)

b) 0,23 EUR za jajo wylęgowe „kurcząt z chowu z wolnym wybiegiem” objęte kodem CN 0407 00 19;

c) 0,23 EUR za jajo wylęgowe „perliczki” objęte kodem CN 0407 00 19;

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 180 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 25 z 20064.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni połowowych w strefie ICES VIIe (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2438)

 • Dz. U. L180 - 20 z 20064.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2002 r. odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE oraz art. 53 Porozumienia EOG prowadzonego przeciwko SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV i Intech EDM AG (Sprawa nr C.37.667 – Grafit specjalny) (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5083)

 • Dz. U. L180 - 19 z 20064.7.2006

  Nota dotycząca wejścia w życie Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony

 • Dz. U. L180 - 16 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 4 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L180 - 13 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1008/2006 w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L180 - 1 z 20064.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.