Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880) (1)

Data ogłoszenia:2006-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 20

Strona 1 z 4
L 183/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/463/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

2006 r. przez organy weterynaryjne, które podjęły natychmiastowe i odpowiednie środki kontrolne w strefie dotkniętej chorobą, włączając w to zawieszenie przewozu zwierząt podatnych na chorobę i produktów z nich uzyskiwanych w strefie i poza strefę oraz zamknięcie dwóch przedsiębiorstw eksportujących, zatwierdzonych do celów przywozu do Wspólnoty.

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Część 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których państwa członkowskie mogą przywozić świeże mięso zwierząt określonych w wymienionej decyzji.

W celu uwzględnienia wymienionych środków wprowadzonych przez Botswanę należy odpowiednio zmienić wykaz upoważnionych państw trzecich i ich części, zawarty w części I załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Odpowiednio, przywóz z Botswany do Wspólnoty przesyłek odkostnionego i dojrzałego mięsa zwierząt domowych i dzikich zwierząt hodowlanych ubitych lub mięsa dzikich zwierząt upolowanych przed dniem 20 kwietnia 2006 r. pochodzących z terytorium BW-1 powinien być oznaczony jako dopuszczony. Jednakże wszystkie przesyłki takiego mięsa z wymienionych zwierząt ubitych lub upolowanych w dniu 20 kwietnia lub po tej dacie pochodzącego z tego terytorium powinny być oznaczone jako niedopuszczone. Należy zatem odpowiednio zmienić część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG. Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi w świetle informacji otrzymanych z Botswany. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(2)

Na mocy wymienionej decyzji niektóre części terytorium Botswany są upoważnione do przywozu do Wspólnoty odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła domowego, owiec, kóz lub dzikich albo hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne.

(6)

(7)

(3)

Organy weterynaryjne Botswany powiadomiły jednak Komisję o pojawieniu się w Botswanie na terytorium BW-1 ognisk pryszczycy. Pierwsze kliniczne objawy tej choroby zostały zaobserwowane w dniu 20 kwietnia

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2002, str. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/360/WE (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 34).

Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

5.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/21

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 183/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 29 z 20065.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2881)

 • Dz. U. L183 - 17 z 20065.7.2006

  Decyzja Rady nr 1/2006 stowarzyszenia UE–Chile z dnia 24 kwietnia 2006 r. znosząca opłaty celne na wina, napoje spirytusowe i napoje aromatyzowane wymienione w załączniku II do Układu Stowarzyszeniowego UE–Chile

 • Dz. U. L183 - 15 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L183 - 13 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L183 - 12 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L183 - 11 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1472/2003 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na sok winogronowy i moszcz gronowy od roku gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L183 - 9 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2001 ustanawiające normy handlowe dla melonów

 • Dz. U. L183 - 3 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L183 - 1 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.