Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2881)

Data ogłoszenia:2006-07-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 29

Strona 1 z 3
5.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2881) (2006/464/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3,

(5)

zało, że może to być jeden z najbardziej szkodliwych owadów dla kasztana (Castanea Mill.). Może on znacznie zmniejszyć produkcję i jakość kasztanów, a w niektórych przypadkach nawet zniszczyć drzewa. Kasztan często jest uprawiany na marginalnych terenach na wzgórzach lub w górach. Szkody wynikające z rozprzestrzeniania się tego owada mogą ograniczyć produkcję kasztana przeznaczonego do spożycia przez ludzi na tych obszarach, powodując w ten sposób degradację ekonomiczną i środowiskową.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem podjąć tymczasowe środki przeciwko wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie wspomnianego szkodliwego organizmu.

(1)

Na mocy dyrektywy 2000/29/WE, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się na jego terytorium szkodliwego organizmu niewymienionego w załączniku I bądź załączniku II do tej dyrektywy, może tymczasowo podjąć dodatkowe środki niezbędne do ochrony przed tym niebezpieczeństwem.

(6)

Środki określone w niniejszej decyzji należy stosować w przypadku wprowadzenia lub rozprzestrzeniania się tego organizmu, produkcji i przemieszczania roślin Castanea we Wspólnocie, zwalczania szkodliwego organizmu i monitorowania występowania lub trwałej nieobecności tego szkodliwego organizmu w państwach członkowskich.

(2)

W wyniku występowania organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu w Chinach, Korei, Japonii, USA oraz na ograniczonym obszarze Wspólnoty, Francja poinformowała pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję w dniu 14 marca 2005 r., że dnia 16 lutego 2005 r. przyjęła urzędowe środki w celu ochrony swojego terytorium przed niebezpieczeństwem wprowadzenia tego organizmu.

(7)

Wyniki stosowania powyższych środków powinny być regularnie poddawane ocenie w 2006 r., 2007 r. i 2008 r., w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie. W świetle wyników tej oceny, rozważone zostaną dalsze środki możliwe do podjęcia.

(3)

Słowenia poinformowała państwa członkowskie oraz Komisję w dniu 29 czerwca 2005 r., że z powodu wystąpienia tego organizmu na jej terytorium w dniu 24 czerwca 2005 r. podjęła dodatkowe środki zapobiegające wprowadzaniu na jej terytorium i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium tego organizmu.

(8)

Jeśli to konieczne, państwa członkowskie powinny dostosować swoje prawodawstwo celem spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nie jest wymieniony w załącznikach I lub II do dyrektywy 2000/29/WE. Jednakże sprawozdanie z oceny zagrożenia szkodnikiem oparte na dostępnych informacjach naukowych wyka-

(9)

Wyniki stosowania powyższych środków należy poddać przeglądowi do dnia 1 lutego 2008 r.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9).

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

L 183/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.7.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 183 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L183 - 20 z 20065.7.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Botswany (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2880) (1)

 • Dz. U. L183 - 17 z 20065.7.2006

  Decyzja Rady nr 1/2006 stowarzyszenia UE–Chile z dnia 24 kwietnia 2006 r. znosząca opłaty celne na wina, napoje spirytusowe i napoje aromatyzowane wymienione w załączniku II do Układu Stowarzyszeniowego UE–Chile

 • Dz. U. L183 - 15 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L183 - 13 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L183 - 12 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

 • Dz. U. L183 - 11 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1472/2003 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na sok winogronowy i moszcz gronowy od roku gospodarczego 2003/2004 w odniesieniu do kontyngentu taryfowego

 • Dz. U. L183 - 9 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2001 ustanawiające normy handlowe dla melonów

 • Dz. U. L183 - 3 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L183 - 1 z 20065.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.