Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

Data ogłoszenia:2006-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 3

6.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1022/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kania trwałego zaufania konsumentów w szczególności poprzez przekazywanie właściwych informacji.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym (1), w szczególności jego art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Należy zatem włączyć do wykazu produktów objętych promocją mięso drobiowe oraz ustanowić wytyczne określające główne kierunki kampanii, które będą przeprowadzone w tym sektorze. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1071/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Promocji Produktów Rolnych,

(5)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 ustanawia kryteria wyboru tematów i produktów, których mogą dotyczyć prowadzone działania informacyjne i/lub promocyjne na rynku wewnętrznym. Tematy i produkty, o których mowa, są wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1071/2005 (2). Zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2826/2000 dla każdego wyodrębnionego sektora i produktu należy ustanowić wytyczne określające główne kierunki kampanii, które będą przeprowadzone w tych sektorach. Wytyczne dotyczące wyodrębnionych sektorów i produktów znajdują się w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1071/2005. Niedawny kryzys spowodowany ptasią grypą doprowadził do destabilizacji sektora mięsa drobiowego, powodując znaczny spadek konsumpcji, będący wynikiem załamania zaufania konsumentów. Dlatego należy przewidzieć możliwość przeprowadzania działań informacyjnych i/lub promocyjnych w tym sektorze w celu odzys-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1071/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I dodaje się tiret w następujacym brzmieniu: „— mięso drobiowe”; 2) w załączniku II dodaje się tekst ustanowiony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2060/2004 (Dz.U. L 357 z 2.12.2004, str. 3). (2) Dz.U. L 179 z 11.7.2005, str. 1.

L 184/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1071/2005 dodaje się poniższe wytyczne dotyczące mięsa drobiowego: „MIĘSO DROBIOWE 1. Przegląd sytuacji Wynikiem załamania zaufania konsumentów był znaczny spadek konsumpcji mięsa drobiowego związany z nagłaśnianiem przez media problemów związanych z ptasią grypą. Należy zatem wzmocnić zaufanie konsumentów do mięsa drobiowego pochodzącego ze Wspólnoty. Aby osiągnąć ten cel, należy dostarczyć obiektywne informacje dotyczące wspólnotowych systemów produkcji (norm handlowych) i zapewnić kontrole dodatkowo wymagane poza wymogami stawianymi przez ogólne prawodawstwo dotyczące kontroli i bezpieczeństwa żywności. 2. Cele — Zakres kampanii informacyjnych i promocyjnych jest ograniczony do produktów wyprodukowanych w UE. — Celem tych kampanii jest: — zagwarantowanie obiektywnych i wyczerpujących informacji na temat wspólnotowych i krajowych systemów produkcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów dotyczących produktów z mięsa drobiowego; w szczególności zapewnienie konsumentom wyczerpujących i dokładnych informacji na temat norm handlowych; — informowanie konsumentów o różnorodności, właściwościach organoleptycznych i wartościach odżywczych mięsa drobiowego; — zwrócenie uwagi konsumentów na informacje dotyczące historii produktu. 3. Główni adresaci — Konsumenci i stowarzyszenia konsumenckie — Osoby odpowiedzialne za zakupy w gospodarstwach domowych — Instytucje (restauracje, szpitale, szkoły itd.) — Dystrybutorzy i stowarzyszenia dystrybutorów — Dziennikarze i osoby kształtujące opinię publiczną 4. Główne przesłania — Mięso drobiowe wprowadzone do obrotu na terytorium UE podlega wspólnotowym przepisom obejmującym cały łańcuch produkcji, ubój i konsumpcję. — Stosowanie środków bezpieczeństwa, w tym kontroli. — Ogólne rady dotyczące higieny związane z obróbką produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. 5. Główne narzędzia — Internet — Kontakty PR z mediami i reklama (prasa naukowa i specjalistyczna, czasopisma kobiece, dzienniki, czasopisma kulinarne) — Kontakty ze stowarzyszeniami konsumenckimi — Środki komunikacji audiowizualnej — Dokumentacja pisemna (ulotki, broszury itd.) — Informacja w punktach sprzedaży 6. Czas trwania i zakres programów Programy te powinny mieć przynajmniej zasięg krajowy lub obejmować kilka państw członkowskich. Czas trwania od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, przy czym pierwszeństwo mają wieloletnie programy, w których uzasadnione cele są wyznaczone dla każdego etapu.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 184 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L184 - 38 z 20066.7.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/468/WPZiB z dnia 5 lipca 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L184 - 35 z 20066.7.2006

  Umowa między Republiką Islandii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 34 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L184 - 26 z 20066.7.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 25 z 20066.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L184 - 12 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8)

 • Dz. U. L184 - 11 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające współczynnik przydziału, który stosuje się w ramach kontyngentu taryfowego do przywozu kukurydzy z państw trzecich, przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006

 • Dz. U. L184 - 9 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny oraz jabłka)

 • Dz. U. L184 - 7 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 573/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/18/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Rumunii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 5 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania decyzji Rady 2003/286/WE w zakresie koncesji w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty zbożowe pochodzące z Republiki Bułgarii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2809/2000

 • Dz. U. L184 - 1 z 20066.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.